• ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARI MÜFETTİŞ ELEŞTİRİLERİ - 11/05/2011
 • ADALET KOMİSYONU


  1- Adalet Komisyonu Karar Defterinin mevcut olmadığı,.
  2- Mahkemelerde göreve başladığı tarihten sonra asaleti onanan
  memurlara ait yemin belgelerinin özlük dosyalarında mevcut olmadığı,.
  3-..... Sicil sayılı dosyalarda, görevlilerden 5440 sayılı Memur ve
  Hizmetlilerden Mal Beyannamesi Alınması Hakkında Kanun'un 1 ve 2 nci
  maddeleri uyarınca alınması gereken beyannamelerin alınmadığı,.
  4- İdarî yargı Adalet komisyonunda işlerin bir zabıt kâtibi tarafından
  yürütüldüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü için görevlendirme yapılmadığı,.
  5- Hâkim adayları ve memurlara ait gizli sicil dosyalarının
  muhafazasında gizliliğe riayet edilmediği,
  6- İdarî Yargı Adalet Komisyonuna gelen evrakların bir kısmının hiç
  kaydedilmediği, bir kısmının da usulsüz ve düzensiz bir şekilde
  kaydedildiği,
  7- Komisyona bağlı memurlarla ilgili olarak yapılan inceleme ve
  soruşturmanın usulüne uygun olarak yürütülmediği,
  8- Yeni kurulan mahkemeler nedeniyle, binada değişiklikler ve ilaveler
  olmasına rağmen, sabotajlara karşı koruma plan ve krokilerinin
  güncellenip onaylanarak ilgili mercilere gönderilmediği, dairede
  yangından korumayla ilgili herhangi bir tedbirin alınmadığı,.
  9- Komisyona bağlı bir zabıt kâtibine ait 2006 yılı sicil raporunun
  denetim tarihi itibariyle ikinci sicil amiri tarafından imzalanmamış
  olduğu,
  10- Emanet hesabındaki zimmete dair hususda, memurlarla ilgili
  bildirimde bulunulduğu, sorumluluğu bulunan hâkimler bakımdan Adalet
  Bakanlığına bildirimde bulunulmadığı,.
  BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
  11- Heyetçe karara bağlanan dosya, Danıştay Başkanlığına hitaben
  yazılan dilekçeyle temyizi üzerine tekemmül ettirildikten sonra Bölge
  İdare Mahkemesine gönderildiği ve üyeye havale edilerek denetim
  esnasına kadar işlem görmeden bekletildiği,
  12- İdare veya vergi mahkemelerinde yürütmenin durdurulması hakkında
  verilen karara iştirak eden hâkimin, itiraz aşamasında da heyete
  katıldığı,
  13- İtirazen intikal eden dosyalarda tekemmül safahatı izlenmeksizin
  esas hakkında kararlar verildiği,
  14- İtirazen incelenen işlerde hâkimlere takdir kılınan not fişlerinin
  Bakanlığa gönderilmediği,.
  15- Esasa ilişkin kararlara karşı yapılan itirazlarda, yürütmenin
  durdurulması istemini de içeren itiraz dilekçelerinin, bölge idare
  mahkemesine gönderilmesini takiben, bu mahkemece anılan istem hakkında
  bir karar verildikten sonra dosyanın tekemmül ettirilmek üzere tekrar
  mahkemesine gönderildiği,
  16- Müdahale talepli dilekçe taraflara tebliğ edilip bu hususta bir
  karar verilmemişken, itiraz aşamasında verilen kararda müdahale
  talebinde bulunan tarafın hasım konumunda gösterildiği,
  17- Bölge idare mahkemesi heyetinin, mahkemelerde kıdemli hâkimlerin
  varlığına rağmen kıdemsiz hâkimin katılımıyla heyet teşekkül
  ettirildiği,.
  18- 4077 sayılı Kanunlar uyarınca verilen idarî para cezalarına karşı
  açılan davalarda, idare mahkemelerince tesis edilen kararlara yapılan
  itirazların, kesin olduğu gözetilmeden incelenerek sonuçlandırıldığı ,
  19- 4483 sayılı Kanundan kaynaklanan bazı itiraz dosyalarında dosya
  karara bağlanıp karar müsveddeleri yazılmasına karşın görüşme
  tutanaklarında başkan ve üye imzalarının eksik olduğu,.
  20- Ecrimisil İhbarnamesinin iptali istemiyle açılan davada verilen
  iptal kararına yapılan itiraz istemi Bölge İdare Mahkemesince kabul
  edilerek davanın reddine karar verilmesine karşın sadece itiraz
  aşamasında yapılan yargılama giderlerinin hüküm altına alındığı.
  21- Tek hâkim tarafından verilen nihai karara karşı yapılan itirazın
  haklı bulunulması üzerine kararın bozularak işin esası hakkında karar
  verilmesi gerekirken mahkemesine iade edildiği,.
  22- Denetim sırasında ....Tl. tutarında bankada kasa hesabına intikal
  etmemiş fazlalık tespit olunduğu,.
  23- Yılsonunda banka tarafından tahakkuk ettirilen faizlerin Maliyeye
  yatırılmasına karşın, kasa defterine giriş ve çıkış yapılmadığı,
  24- Havale ile gönderilen posta pulu karşılığı para zamanında PTT'den
  çekilmeyerek iadesine neden olunduğu,
  25- Posta mutemet defterinin bazı bölümlerinde PTT Memurunun imza ve
  mührü bulunmadığı, bir kısım tahsilât makbuzunun tarih ve sayısının da
  deftere kaydedilmediği,.
  26- Posta yoluyla gelen paralardan bir kısmının deftere kaydında
  gecikildiği, posta mutemet defterine tahsilât makbuzu numarasının
  yazılmadığı ,
  27- 2002-2003-2004 yıllarına ait sicillerin iptali istemiyle açılan
  davada, 2005 yılına ilişkin dava konusu sicilin aynı maddi ve hukuki
  sebepten doğduğu, biri hakkında verilecek kararın diğerini
  etkileyeceği gerekçesiyle farklı mahkemede açılan davanın 2. İdare
  Mahkemesinde görülmesi için bağlantı isteminin kabulüne karar
  verildiği,.

  28- Yürütmenin durdurulması istemli olarak yapılan itirazda, Bölge
  İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen
  karara karşı en yakın bölge idare mahkemesine itiraz edildiği
  DEFTERLER - KARTONLAR
  29- İdare mahkemesine hitaben yazılan ve parsel sayısı belirtilen
  taşınmazın sınırlarının tesbiti talebini havi dilekçenin, Değişik İş
  defterine kaydolunduğu, keza bu dosyanın esasının karar numarası
  verilerek kapatıldığı,
  30- Dosyanın geçirdiği safahatın dosya kapağına muntazaman işlenmediği
  gibi tebliğ alındılarının safahata uygun olmayan biçimde toplu halde
  takıldığı,
  31- Mahkemede Değişik İşler, Talimat ile Posta Mutemet Defterleri'nin
  mevcut olmadığı,
  32- Karar defterine kararların günü gününe işlenmediği, çıkan
  kararların önce müsvette bir deftere kurşun kalemle kaydedildiği,
  bilahare gerekçeli kararın imzalanıp kaleme intikalinde mahsus deftere
  yazıldığı, bu nedenle denetim tarihi itibariyle karar defterine en son
  ........gün ve ........sayılı kararın işlendiği ,.
  33- Bölge idare mahkemesi başkanlığından gelen yazılarla Adalet
  Bakanlığından gönderilen genelge, tamim v.s. evrakın, vergi
  dairelerinden iletilen 2801 sayılı Yasa kapsamına giren davalara ait
  vazgeçme dilekçelerinin değişik işler ve talimat defterine
  kaydedildiği ,
  34- Diğer mahkemelenden gönderilen talimat üzerine verilen kararların
  değişik işler karar kartonunda mevcut olmadığı,
  35- Kıymetli evrak ve Eşya Defterine dava konusu imtihan kağıtlarının
  kayıtlandığı,.
  36- Karar kartonuna ... sayılı davalarla ilgili kararların asılları
  yerine imzasız fotokopi suretlerinin konulduğu,
  37- Esas ve karar defterlerinde makul karşılanamayacak sayı ve
  sıklıkta düzeltmeler yapıldığı, bazen önceden yazılan karar sonucunun
  tam aksi karar sonuçlarının düzeltilme suretiyle deftere işlendiği,.
  38- Talimat ve Değişik İşler Defterine kaydolunan dosyalar ile ilgili
  olarak yapılan işlemlerin anılan deftere işlenmediği,
  39- 1995 Yılı esas defterinin 80 inci sırasına yapılan kayıt ile
  ilgili bir karar verilmediği, aynı konudaki itirazın 1995/157 esas
  sayısında işlem gördüğü hususunun kurşun kalemle deftere yazılmasıyla
  yetinildiği,
  40- Esas defterinin sayfalarının mühürlenmediği,  yılsonlarında,
  karara bağlanmadan sonraki yıla devredilen dosyaların listesinin
  yapılmadığı,
  41- Talimatla başka mahkemelere gönderilen dosyalara ilişkin
  işlemlerin değişik işler ve talimat defterine kaydolunduğu,.
  42- Hasım düzeltme kararlarına yapılan itiraz sonucunda verilen
  incelenmeksizin reddine yönelik kararın, Değişik İşler ve Talimat
  Defterine kaydedildiği,
  43- Adli Yargı Adalet Komisyonundan, Bölge İdare Mahkemesine tayin
  edilen zabıt kâtibine ait geçmiş yıl sicilinin gönderilmediği,
  44- Arşivlik dosyaların arşiv tutanaklarının ve listelerinin
  hazırlanmadan arşive kaldırıldığı,.
  45- "Bilgisayar ve Yan Donanımları Kullanma Talimatının" kalem ve
  bürolara asılmadığı,.
  46- Sendikalı personele ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinde
  gereken özenin gösterilmediği,.
  47- Denetim tarihi itibariyle Kütüphane Komisyonunun oluşturulmadığı,
  48- Mevcut demirbaşların personele teslimlerine ilişkin senetlerin
  düzenlenmediği ve demirbaş listelerinin bulundukları odalara
  asılmadığı,
  49- Hâkim adaylarına ait etik sözleşmenin düzenlenmediği ve Bakanlığa
  gönderilmediği ,.
  50- Dosyada zorunlu bir neden bulunmadığı halde havale değişikliği yapıldığı,
  51- İdarî mahkemelere ait emanet paraların miktarını gösteren icmal
  cetvellerinin doğruluğu tespit edilmeden Bakanlığa gönderilmesiyle
  yetinildiği,
  52- Emanet para hesabının en az üç ayda bir defa yapılması gereken
  denetiminin yapılmadığı,.
  53- Hakim adaylarına dosya  havale edildiği,
  54- Duruşmalarda, davalı idareleri temsil eden hazine avukatlarının
  temsile yetkili olduklarına dair görevlendirme listelerinin
  mahkemelerde bulundurulmadığı,
  55- Mahkemede genelgeler dosyasının bulunmadığı,
  DİLEKÇE - İLK İNCELEME
  56- İmar para cezasına karşı açılan davada, dava dilekçesi ve
  eklerinden, işlemin davacı adına değil de üçüncü bir şahıs adına
  düzenlendiği açıkça anlaşılmasına rağmen, davanın ehliyet yönünden
  reddine karar verilmesi gerekirken, dosyanın tekemmül ettirilerek,
  işlemin davacı adına tesis edilmesi gerektiği vurgulanıp, cezaların
  şahsiliği ilkesinden de bahsedilerek hiç dava açmamış olan şahıs
  lehine, davacının ise aleyhine sonuç doğuracak şekilde iptal kararı
  verilerek üçüncü şahsın korunduğu yönünde izlenime neden olunduğu,
  57- Yetkili olmayan limited şirket müdür yardımcısı tarafından
  imzalanmış olan dilekçeyle açılan davada, davacı şirkete tebligat
  yapılarak imza yetkisine haiz kişinin bizzat mahkemeye gelerek imza
  eksikliğinin tamamlanmasının istendiği, tebligatı takiben mahkemeye
  gelen şirketi temsile yetkili kişiye mahkeme kalem müdürü huzurunda
  kimlik tesbiti yapılmak suretiyle tutanak karşılığında dilekçeye imza
  attırıldığı,r.
  58- Davacı vekili tarafından, birden fazla taleple açılan davada,
  mahkemece 2577 sayılı yasanın 15/1-d maddesi uyarınca dilekçe ret
  kararı verildiği halde, davacı vekilinin yenileme dilekçesinde açıkça
  davaları ayırmayacağını belirterek, mahkemece hüküm altına alınan
  yanlışı tekrarlamasına mukabil, dosyanın tekemmül ettirilerek esastan
  karara bağlandığı,
  59- 1608 sayılı yasa uyarınca para cezası verilmesine ve yolcu indirme
  - bindirme yasağına ilişkin belediye encümeninin kararlarının iptali
  istemiyle açılan davada, para cezasına ilişkin talebin adli yargının
  görev alanına girdiği,  diğer talebin ise konusunun belirsizliği
  nedeniyle, kısmen görev ret kısmen dilekçe ret kararı verildiği,.
  60- Davanın hasım gösterilmeden açılmasına rağmen husumet tesbiti
  yönünde bir karar alınmaksızın verilen ara kararında davanın Milli
  Eğitim Bakanlığına karşı açıldığının belirtildiği,
  61- Savunma dilekçesinin mahkeme başkanının havalesi olmadan dosyasına
  konulduğu,
  62- Davanın ehliyetli olmayan kişi tarafından ikame olunduğu
  gerekçesiyle ve 2577 sayılı Kanununun 15/1-b maddesi uyarınca 30 gün
  içinde yeniden açılmak üzere dilekçenin ehliyetten dolayı
  reddedildiği,.
  63- Davacının 18 yaşından küçük olduğu dilekçesinden anlaşıldığı halde
  sınav kağıdının bilirkişiye incelettirilerek davanın ehliyet yönünden
  reddedilidiği,
  64- Avukat vekil tarafından açılan davada dilekçeye vekaletnamenin eklenmediği,
  65- İş yükü az olmasına karşın başkan tarafından ilk inceleme yapılmadığı,
  66- Adlî yargının görev alanına giren bir uyuşmazlıkta, davanın görev
  yönünden reddine karar verilerek dosyanın adlî yargı mahkemesine
  gönderildiği,
  67- Davalı belediyenin ... tarihli savunma dilekçesi ile yaptığı vaki
  görev itirazı hakkında henüz bir karar verilmediği,
  68- Dava dilekçeleri ve ekleri üzerindeki ilk incelemelerde yeterince
  dikkatli davranılmadığı,
  69- Vekil eliyle açılan davalarda, dilekçe ekinde sunulan vekâletname
  veya yetki belgelerinde vekâlet pulu bulunmadığı,
  70- Şirketi temsile ilişkin belgeler sunulmamış olduğu halde,
  dilekçelerin işleme konulduğu,
  71- Baro başkanlığınca açılan davada, dava dilekçesinde ve cevap
  dilekçelerinde imzası bulunan Baro Başkan Yardımcısının, vekâletname
  veya yetki belgesi sunmadığı,
  72- Dilekçeler üzerinde yapılacak ilk incelemelerde gecikmeye düşüldüğü,
  73- Davacı Derneği temsilen dava açan başkan yardımcısının sunduğu
  dilekçenin, işleme konulmuş olduğu,
  74- Davacılardan güzergâh harcı istenilmesine dair ... Büyükşehir
  Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle tek dilekçe ile açılan
  davada, 2577 sayılı Kanunun 14/3 maddesine göre inceleme yapmanın
  hukuken imkânsız olduğu gerekçesiyle aynı Kanunun 5/2 inci maddesi
  uyarınca dilekçe ret kararı verildiği,
  75- Dava dilekçesinin aslının imzalı olduğu gözetilmeden, ikinci
  nüshasının imzasız veya fotokopi imza olduğu gerekçesiyle dilekçe ret
  kararı verildiği,
  76- Davacı şirketten imza sirkülerinin 2577 sayılı Kanunun 6 ncı
  maddesine göre başkanlık tezkeresiyle istenildiği,
  77- Aralarında sebep sonuç ilişkişi bulunan olayda, 2577 sayılı
  Kanunun 5 inci maddesine göre dilekçe ret kararı verildiği,
  78- Farklı yıllar için tarh edilen katma değer vergilerine karşı tek
  dilekçe ile açılan davanın tekemmüle tabi tutulduğu,
  79- 2577 sayılı kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre verilen dilekçe
  ret kararlarında, "temyizi veya itirazı kabil olmak üzere" şeklinde
  kanun yolu gösterildiği,
  80- Kesinleşen iptal davasının sonucuna dayalı olarak açılan tam yargı
  davasının, dosya evveliyatının  .... İdare Mahkemesi'nde görüldüğünden
  bahisle, dosya esas kaydının kapatılarak ilgili mahkemesine
  gönderilmesine karar verildiği,
  81- Noter satış sözleşmesiyle sattığı araca ilişkin mükellefiyet
  kaydının silinmesi ve varsa motorlu taşıtlar vergi borçlarının
  kaldırılması istemiyle vergi dairesi müdürlüğüne yaptığı başvurunun
  reddine ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada, söz konusu
  başvuru düzeltme şikayet kapsamında değerlendirilerek Maliye
  Bakanlığına başvurulması gerektiğinden bahisle merciine tevdi kararı
  verildiği,
  82- Davacının maliki olduğu taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı
  İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca imar düzenlemesi yapılmasına
  ilişkin parselasyon işlemi ile bu işlemin dayanağını teşkil eden imar
  planının iptali istemiyle açılan davada, önce birden fazla ve farklı
  adalarda bulunan taşınmazlara ilişkin olarak ayrı ayrı dava açılması
  gerekirken tek dilekçe ile dava açıldığından bahisle dilekçe ret
  kararı verildiği, davacının dilekçeyi yenilemesi üzerine bu kez imar
  planı ile parselasyon işlemleri arasında maddi ve hukuki birliktelik
  olmadığından bahisle tekrar dilekçe ret kararı verildiği,
  83- Dava dilekçesinde davacılardan birinin soyadının yanlış
  yazıldığının anlaşılması üzerine yanlışlığın düzeltilmesi amacıyla ara
  kararı yapılarak davacı vekilinden iki nüsha dava dilekçesi
  istenildiği,.
  84- Davacı taraf vekillerince tanzim edilerek onaylanmış olan
  vekâletnamelerle açılan dilekçelerin işleme konulmuş olduğu,.
  85- Sınır tesbitine yönelik açılan davada köy tüzel kişiliğinin hasım
  mevkiine alındığı,
  86-  Davacının internet sayfasından adına motorlu taşıtlar vergisi
  tahakkuk ettirildiğini öğrenmesi üzerine açmış olduğu davada,
  mükelleflerin bilgilendirilmesi amaçlı kesin ve icrai niteliği
  bulunmayan internet sayfasında yayınlanan listeye karşı açılan davanın
  reddine" karar verildiği,
  87- Dava konusu uyuşmazlıkların yanlış nitelendirildiği ya da eksik
  hüküm kurulduğu,
  88- Hak ettiği 215,00 YTL'nin yasal faizi ile birlikte tazmini
  istemiyle açılan tam yargı davasında ek ödeme tutarının ödenmesi
  istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin eklenmesine
  rağmen, bu işlemin iptalinin istenilmediği gerekçesiyle dilekçe ret
  kararı verildiği

  89- 2577 sayılı Kanunun 3. ve 5. maddesine göre verilen dilekçe ret
  kararı üzerine, yenilenen dilekçede, 3. maddeye ilişkin aykırılıklar
  giderilmesine karşın "yenilenen dilekçede aynı yanlışlıkların
  yapıldığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği,
  HARÇ
  90- Adlî yardım talebi reddedilen davacıdan posta pulu avansı ve harç
  istenilmeden dilekçe ret kararı verildiği,
  91- Taraflarca evraklardan onaylı fotokopi (suret) alındığı halde,
  suret harcının tahsil edilmemiş olduğu,
  92- Yürütmenin durdurulması istemli olarak açılan davada, yürütmenin
  durdurulması harcının yatırılmaması üzerine 2577 sayılı kanunun 6/4
  üncü maddesine göre davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği,.
  93-  Dava açılırken gerekenden fazla yatırılan harcın iadesi hususunda
  hüküm kurulmadığı,
  94- Askeri Yüksek İdare mahkemesinin görevine girdiğinden bahisle
  davanın görev yönünden reddine karar verildiği halde karar harcının
  alınmadığı,.
  95-.Ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davalar esastan, ......
  esas sayılı da süreden reddedildiği halde nisbî ilam harcına
  hükmedildiği,
  96-.Avukat tarafından onaylanmış vekaletname örneklerinden harç alınmadığı,.
  97- Erteleme kararlarında 492 sayılı Harçlar Kanununun 12. maddesi
  uyarınca celse harcına hükmedildiği, (Vergi mahkemesi için)
  98- Yürütmenin durdurulması yolundaki ikinci isteminin yürütme harcı
  alınmaksızın  karara bağlandığı,
  99- Davayı kaybeden belediye aleyhine ilam harcına hükmedilmediği
  dolayısıyla söz konusu harcın tahsili için de harç tahsil müzekkeresi
  düzenlenmediği,
  100- Müdahale talebini havi dilekçelerin harçlandırılmadığı,
  101- Duruşma davacı vekilinin rahatsızlığı sebebiyle ertelenmesine
  karşın halde celse harcının alınmadığı,
  102- Ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili marifetiyle açılan davada
  dilekçenin reddine karar verildiği halde, yenilenen dava dilekçesinin
  harçlandırılmadığı,
  103- Adlîye mahkemesinin görevden ret kararı üzerine açılan davada
  başvurma harcı alındığı,.
  104- Belediye başkanının onayını taşıyan vekâletnamelerden tasdik
  harcı alındığı,
  105- Asker şahıs tarafından açılan davada   harç alındığı,.
  106-Harç tahsil müzekkerelerinin mahkeme yazı işleri müdürü tarafından
  tanzim ve imza edildiği
  107- Yargılamanın yenilenmesine ilişkin başvuru üzerine, dilekçelerin
  karşılıklı tebliğe (replik-düplik) tabi tutulması suretiyle dosya
  tekemmül ettirildikten sonra yargılamanın yenilenmesi isteminin
  reddine karar verildiği, bu kararda, başvurma harcının yargılama
  giderleri arasında gösterildiği gibi karar harcına da hükmedildiği,
  108- Yürütmenin durdurulması hakkında karar verildiği halde, nihai
  kararda yürütmenin durdurulması harcına hükmedilmediği,
  109- Danıştay bozma kararında harç konusunda karar verildiği halde,
  mahkemece bozmaya uyma suretiyle verilen kararda, söz konusu harçların
  davacı tarafından davalı idareye ödenmesine hükmedildiği,.
  110- Süre ret kararında karar harcına hükmedilmediği, buna mukabil
  yargılama giderlerinin fazla gösterildiği,
  111-Belediye Başkanlığı adına düzenlenen ödeme emrinin iptali
  istemiyle açılan ve retle sonuçlanan davada hükmedilen maktu karar
  harcının tahsili için vergi dairesi müdürlüğüne müzekkere yazılmasına
  karar verildiği,
  112- Özel usulsüzlük cezasının iptali talebiyle açılan dava
  reddedildiği halde nispi karar harcı alınmadığı,
  YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
  113- Sağlık Bakanlığı husumetiyle açılan dava....günlü kararla
  yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği ve karar
  taraflara tebliğ edildiği halde,   günlü kararla husumet düzeltilmek
  suretiyle Milli Eğitim Bakanlığının hasım konumuna alınması üzerine
   tarihinde ikinci kez yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar
  verildiği,
  114- Teminat konusu meskût geçilerek yürütmenin durdurulmasına karar
  verildiği,.
  115- Yürütülmesinin durdurulması istenildiği halde, söz konusu istemin
  dosyaların tekemmülünden sonra karara bağlandığı,.
  116- Yürütmenin durdurulması isteği teminat mukabili kabul edilmesine
  rağmen, teminat cins ve miktarının kararda zikredilmediği,
  117- Yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemlerin karara
  bağlanmadığı,. (BİM'de).
  118- Yürütmeyi durdurma istemleri incelenip karara bağlanmaksızın,
  dosyaların tekemmüle tabi tutulduğu,
  119-.Davacı ikinci kez bulunduğu yürütmenin durdurulması istemi
  hakkında karar verilmediği gibi bu dilekçede Mahkeme başkanının
  havalesinin de bulunmadığı,
  120- Tarhiyatın terkini talebiyle açılan davalarda, yürütmeyi durdurma
  istemi hakkında bir karar verilmeyip,  başkan ve üyelerin ilk inceleme
  tutanağını "yürütmeyi durdurma hakkında karar verilmesine yer
  olmadığı" şerhini koyarak imzalamakla yetindikleri,
  121- Yürütmenin durdurulması kararı üzerine, davacı tarafından
  teminatın belirlenmesi istenmiş olmasına rağmen, bu talebin incelemeye
  alınmadığı,.
  122- Yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemin, "birinci savunma
  alındıktan sonra ya da cevap süresi geçtikten sonra incelenmesine
  kadar kabul"  kararı verilen dosyada, cevap verilmemesi üzerine aynı
  mahiyette yeni bir karar daha alındığı,
  123- Yürütmenin durdurulması istekli işlerde, tarafın talebi
  karşılanmadığı ya da olmayan talepler hakkında hüküm kurulduğu,.
  124- Bölge İdare Mahkemesince, dosyada keşif bilirkişi incelemesi
  yapılmadan karar verildiği nedeniyle itirazın kabulüne ve yürütmenin
  durdurulmasına karar verilerek dosyanın iade edilmesi üzerine
  mahkemece, istemin yeniden ele alınarak bu kez yürütmenin
  durdurulmasına karar verildiği,
  125- Yürütmenin durdurulmasına dair verilen bir kısım kararlarda
  gerekçe yazılmadığı,.
  126- Davalı idarenin savunma vermemesi üzerine tekemmül eden dosyada,
  ara kararı ile zorunlu olduğu da belirtilerek idareden savunma
  vermesinin istenildiği, ara kararı ile istenilen hususların yerine
  getirilmediği gerekçesiyle geçici olarak yürütmenin durdurulmasına
  karar verildiği,
  127- 2003 yılı gelir vergisi beyannamesine ek olarak verilen düzeltme
  beyannamesi üzerine mükellef adına tahakkuk ettirilen gecikme faizinin
  iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, dava konusu
  işlem tarhiyat gibi değerlendirilerek yürütmenin durdurulmasına
  ilişkin istem hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar
  verildiği,
  128- Yürütmenin durdurulması isteği bulunduğu nazara alınmayarak
  dosyanın tebliğ işlemelerinin tamamlanmasından sonra bölge idare
  mahkemesine gönderildiği,
  129- Heyetli dosyada, davacının süresinde mahkemeye intikal eden
  ikinci dilekçesinde yer alan yürütmenin durdurulması ve duruşma talebi
  konusunda bir karar verilmeden davanın sonuçlandırıldığı,.
  TUTANAKLAR -DURUŞMA- ARA KARARLARI
  130- Tek bir ara kararı ile temin edilecek hususların değişik
  tarihlerde üç ayrı ara kararı ile istenilerek yargılamanın uzamasına
  sebebiyet verildiği,.
  131- Tek hâkimli dosyalarda, karar verilmeden duruşma günü
  belirlendiği, bir kısmında ise duruşma esnasında tutanak
  düzenlenmediği,.
  132- Dosyaların tekemmülünden sonra temin edilmesi gereken bilgi ve
  belgeler ile bilirkişi incelemeleri ve sair hususlar tamamlanmadan
  duruşma yapıldığı,
  133- Ara kararlarına verilen cevaplardan, söz konusu belediye meclis
  kararında davacının gayrimenkulüne yönelik bir düzenlemenin
  bulunmadığının belirtilmesi üzerine; iptal davasına konu edilmek
  istenilen belediye meclis kararının hangisinin olduğu açık ve net bir
  şekilde ortaya konulmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Kanunun 3 üncü
  maddesine aykırı olduğundan bahisle dilekçenin reddine karar
  verildiği,
  134- Yürütmenin durdurulması istekli olarak açılmış bulunan dosyada,
  "yürütmenin durdurulması isteminin keşif ve bilirkişi incelemesinden
  sonra yapılmasına" dair tutanak tanzim edilmiş olduğu halde, buna
  ilişkin kararın dosyada bulunmadığı,.
  135- Yürütmenin durdurulması istemine dair verilen kararın kararı
  verenlerce imzalanmış nüshanın dosyada bulunmadığı,.
  136- Görülmekte olan davalarda, nihai kararın verilebilmesi için, Ceza
  Mahkemelerinde açılmış bulunan davaların sonucunun beklenmesine karar
  verildiği durumlarda, müteaddit defa bekletme kararı verildiği,
  137- Ara kararlarına ilişkin görüşme tutanaklarının dosyada bulunmadığı,
  138- Tek hâkimle görülmesi gereken davalarda, mahkeme kurulunca ara
  kararları alındığı,.
  139- Ara kararının icaplarının yerine getirilmemesi halinde bunun
  verilecek hükme etkisinin önceden takdir kılınarak ara kararında
  gösterilmediği,.
  140- Ara kararında, karar icaplarının yerine getirilmemesi halinde
  "davacı iddiaları doğrultusunda hüküm kurulacağı" şeklinde bir ibareye
  yer verildiği,
  141- Henüz heyette görüşülmeyen dosyaya konulan görüşme tutanağı
  üzerine karar sonucu yazılarak bir üye tarafından da imzalandığı,
  142- Ara kararlarının, zaman zaman, istenilen hususun yeterince
  anlaşılabilmesine imkan verecek ve cevap için gereken bilgiyi ihtiva
  edecek şekilde kaleme alınmadığı,
  143- Tekemmül ettikten sonra sunulan duruşma talebini hâvi dilekçenin
  işleme konularak duruşmanın icra edildiği,
  144-  Davadan feragat edilmesine karşın dosyanın duruşmaya konularak
  fazladan vekalet ücreti ödenmesine neden olunduğu,
  145-  Davalı idarenin ek süre talebi kabul edilerek 3 ay ek süre verildiği,.
  146- İptal kararı üzerine açılan tam yargı davasında iptal kararının
  kesinleşmesinin beklenmesine dair kararda "kararın kesinleşmesi
  durumunda taraflarca mahkememize bilgi verilmesi" şeklinde ibareye yer
  verildiği,.
  147- Her ara kararından sonra dosyaların üyelerin üzerinden alınıp ele
  alınacağı sırada tekrar havalesinin yapıldığı,.
  148- Ara kararı yerine getirmediği takdirde davacı hakkında Cumhuriyet
  Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda ara kararları tesis
  edildiği,
  KARARLAR
  149- İmar para cezasına karşı açılan davanın devamı esnasında
  davacının ölümü üzerine mirasçıların başvurusuna kadar dosyanın
  işlemden kaldırılmasına karar verildiği, bilahare mirasçıların
  başvurması üzerine yargılamaya devam edilerek davanın
  sonuçlandırıldığı,.
  150- İtiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesince ilk derece mahkemesi
  kararının hüküm fıkrası bozularak vekâlet ücretine ilişkin yeni hüküm
  kurulduğu halde, kararın sonundaki "mahkemesine gönderilmesine"
  ifadesi, "bozma gönderme" gibi algılanarak vekâlet ücretine ilişkin
  yeniden karar verildiği,.
  151- 1/30 oranında aylıktan kesme cezasının iptali ve tahsil edilen
  cezanın yasal faizi ile birlikte tazmini istemiyle açılan davada,
  davacının ölümü üzerine davanın yalnız öleni ilgilendirdiğinden
  bahisle 2577 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesine göre dilekçenin
  iptaline karar verildiği,
  152- Karara muhalif kalan üyenin gerekçesini "2006/211 sayılı kararda
  yazılan azlık oyunda belirtilen görüşle karara katılmıyorum" şeklinde
  ifade ettiği,.
  153- Danıştay'ca bozularak gönderilen ve bozma kararında temyize
  ilişkin taraf giderlerinin mahkemece yeniden verilecek kararda hüküm
  altına alınmasına dair karar ittihaz edildiği halde, bozma üzerine
  verilen kararda temyiz aşamasında yapılan yargılama giderlerine dair
  hüküm kurulmamış olduğu,
  154- Kararlarda sıklıkla "yetkili üye"  tabirine yer verildiği,
  155- Genel olarak, davalısı aynı idarenin olduğu grup dosyalarda,
  davalı idareye dosyaların tamamına ilişkin olarak tek bir tebligat
  yapıldığı halde, nihai kararlarda yargılama giderleri içerisinde her
  dosya için ayrı ayrı tebligat masrafı hesaplandığı,
  156- Bazı nihai kararların gerekçesiz olarak kaleme alındığı,
  157- Dosyada niyabete dair bir mahkeme kararı bulunmadığı, naip
  tayinine dair tutanak tanzimiyle yetinildiği ve mahkeme başkanı
  tarafından dosya üzerinde naip sıfatıyla keşif ve bilirkişi
  incelemesine ilişkin muamelelerin ifa edildiği,
  158- Adlî tatilde görülen dosyalarda verilen kararlarda "nöbetçi
  başkan" "nöbetçi üye" tabirlerine yer verildiği,
  159- Vergi mahkemesinin tek hâkimli kararına Bölge idare mahkemesi
  nezdinde vaki itirazın sonuçlandırılmasında bir üyenin ara kararı
  verilmesi gerektiğinden bahisle karara muhalif kaldığı, esas hakkında
  ise oy kullanmadığı,
  160- Duruşma istekli olup yapılan tebligata rağmen tarafların
  gelmemesi nedeniyle duruşmasız incelenen... esas sayılı davaya ait
  kararda "duruşma yapılmadığı" hususuna yer verilmediği,.
  161- Kararların yalnızca birinci sayfalarına mahkeme isminin
  yazıldığı, sonraki sayfalarına ise yazılmadığı,.
  162- Nihai kararların bir kısmında yargılama giderlerine hükmedilmediği,
  163-... esas sayılı dosyalara ait kararların bir bölümünün elle
  çizildiği, .... sayılı dosyalara ait kararlarda da göze batacak
  şekilde el yazısıyla düzeltmelerde bulunulduğu,
  164-  .....esas sayılı dosyada, verilen nihai karara davacı vekilinin
  adresi yazılmadığı gibi davalı tarafın da gösterilmediği,
  165- Bağlantı kararı verilerek Bölge İdare mahkemesine gönderilen
  davalarda, karar numarası verilerek dosya esas kaydının kapatıldığı,
  166- Genellikle "kabul" ile sonuçlanan davalara ait gerekçeli
  kararlarda, davalı idare savunmalarında belirtilen hususların
  özetlenmesi yerine, savunmanın özeti bölümüne "Davanın reddi
  gerekeceği yolundadır"  "Yasal dayanaktan yoksun davanın reddi
  gerektiği yolundadır", "Davalı idare yapılan işlemin yasalara uygun
  olduğunu iddia ile davanın reddini istemektedir", "Davanın reddi
  yolundadır", "Davanın reddi savunulmuştur" şeklinde, genel mahiyette
  ve kalıplaşmış ifadeler yazıldığı.
  167- İş yerinde düzenlenen tutanağın iptali istemiyle açılan duruşma
  talepli davada, dosyadaki belgelerin yeterli olduğundan bahisle
  duruşma yapılmasına gerek olmadığına karar verilerek davanın
  sonuçlandırıldığı,
  168-Danıştay'ca bozulup yeniden bir karar verilmek üzere mahkemeye
  intikal eden davada, gerekçe ve iddia özetlerine yer verilmeden,
  kararda sadece Danıştay ilamına atıfta bulunulmakla yetinildiği,.
  169- Kısmen iptal kısmen ret kararı üzerine, redde ilişkin kısmının
  davacı vekilince temyiz edilmesi sonucu, Danıştay'ca bilirkişi
  raporunun vekil yerine asile tebliğ edildiği gerekçesiyle kararın
  temyiz edilen bölümünün bozulmasına karar verildiği, bozma üzerine
  yeniden esasa kaydedilen dosyada, mahkemece kararın kesinleşen kısmı
  gözetilmeden yeniden kısmen iptal kısmen ret şeklinde hüküm kurulduğu,
  bu suretle davalı idareye temyiz hakkı sağlandığı,
  170- Dosyanın, üzerine havaleli olduğu üyenin katılımı olmaksızın
  esastan karara bağlandığı,.
  171- Davacı hakkında tesis edilmiş bir haciz işlemi olmadığından
  bahisle "davacı vekilinin iptal istemi hakkında karar verilmesine yer
  olmadığına" şeklinde hüküm kurulduğu,
  TEBLİGAT
  172- Vekâletten çekilen avukatın çekilme isteğine ilişkin dilekçesinin
  davacıya tebliğ edilememesi üzerine, 2577 sayılı Kanunun 26/3 üncü
  maddesi uyarınca işlemden kaldırma kararı verilip bilahare de davanın
  açılmamış sayılmasına kararı verildiği,
  173- Vergi Mahkemesince verilen nihai kararın, adreste bulunamaması
  nedeniyle davacı tarafa tebliğ edilememesi üzerine, Tebligat
  Kanunu'nun 35. maddesine göre tebligat tamamlandığı halde, davalı
  idarece yapılan itiraz dilekçesi normal yoldan tebliğ edilememesi ve
  alındının iadesi üzerine, dosyanın Bölge İdare Mahkemesine sevk
  edilmesini takiben dosyada itiraz aşamasının tekemmül etmediği nazara
  alınmaksızın işin esası hakkında karar verildiği,.
  174- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 26/3 üncü maddesi
  uyarınca verilen davanın açılmamış sayılmasına dair kararın 7201
  sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre tebliğ edildiği,
  175- Davacı vekilinin isteği üzerine, yürütmenin durdurulmasına
  ilişkin ara kararı ve dava dilekçesinin, heyet kararı olmadan davalı
  idareye memur eliyle tebliğ edildiği, bu sebeple genel uygulamanın
  dışına çıkılarak diğer dosyalara nazaran bu dosyaya öncelik verildiği,
  176- Danıştay'dan gelen bozma kararı davacı tarafa Tebligat Kanununun
  35'inci maddesine göre 30.09.2003 tarihinde tebliğ edildiği halde,
  divanhaneye asılmak suretiyle ilan yoluna gidildiği,
  177- Davacı şirket adına avukat tarafından açılan davada usulüne uygun
  vekâletname, yetki belgesi ve imza sirküleri sunulmadığı nedeniyle
  avukata üç kez tebligat yapıldıktan sonra dilekçe ret kararı verildiği
  ve şirketin adresi dosyada görüldüğü halde bu kararın da aynı avukata
  tebliğ edildiği,
  178- Hastanede görevli doktor olan davacıya, nihai kararın
  tebligatının ameliyatta olması nedeniyle yapılamaması üzerine,
  asistanına tebliğ edilmeye çalışıldığı ve asistanın tebligat evrakını
  almaktan kaçınması üzerine, Polis karakolunda bir polis imzasına
  tebligat yapıldığı ve hastane müdürüne haber bırakıldığı,
  179- Husumet gösterilmeden veya yanlış hasımla açılan davalarda, hasım
  belirlenmeden veya düzeltilmeden 2577 sayılı Kanunun 26/3 üncü
  maddesine göre davanın açılmamış sayılmasına dair kararlar verildiği,
  hasım olmadığı için de bu kararların karşı tarafa tebliğ edilemediği,
  180- ...esas sayılı dosyada, davacıya gösterdiği adreste tebligat
  yapılamaması üzerine ilanen tebligat yapılmasını isteyip istemediğinin
  davalı idareden sorulması yolunda karar alındığı,.
  181- ...esas sayılı olup doğrudan davacı tarafından açıldıktan sonra,
  ikinci dilekçeden itibaren avukat vekil tarafından takip edilen davada
  22.09.1986 günlü ikinci cevap dilekçesi ile 5.3.1987 tarihli ara
  kararının vekil yerine asile tebliğ edildiği,
  182- ...esas sayılı dosyalarda sırasıyla...ve...tarihlerinde verilen
  kararların davacılara bildirimine ilişkin alındı belgelerinin
  dönmemesine karşın, denetim tarihine kadar akıbetinin
  araştırılmadığı,.
  183- ...esas sayılı dosyalardaki belgelerden davacının tutuklu olduğu
  anlaşıldığı halde, pul ücreti eksikliğinin giderilmesi için yazılan
  başkanlık tezkeresinin davacının ev adresine gönderildiği, PTT'ce 7201
  sayılı Yasa'nın 21 inci maddesine göre yapılan tebligat yeterli
  görülüp eksikliğin tamamlanmaması nedeniyle dosyanın işlemden
  kaldırıldığı,
  184-  Bizzat davacı tarafından imzalanan dilekçeyle açılan davada,
  sadece dilekçede avukat adının yazılı olması nedeniyle tebligatların
  dosyada vekaletnamesi de bulunmayan avukata yapıldığı,
  185-  Gelir vergisi ve kaçakçılık cezasının terkini istemiyle açılıp
  mahkemenin... esas sayısına kayıtlı davada, davacının bilinen adresinden
  ayrılması nedeniyle tebligat yapılamaması üzerine 7201 sayılı Kanun'un
  35 uncu maddesi doğrultusunda tebligat icrasına başvurulduğu,
  186- ...sayılı dosyada, esasa dair karar, davacının gösterdiği adresten
  ayrılması nedeniyle bilâ tebliğ iade edildiği halde, başkaca bir işlem
  yapılmadığı,
  187- ...esas sayılı dosyada; davacının gösterdiği adresinde "tevziat
  esnasında temin edilemediğinden" bahisle, Tebligat Kanunu'nun 21 inci
  maddesi uyarınca tebligat icrasına rağmen, mahkemece bu durum "adresi
  terk etme" olarak değerlendirilerek 2577 sayılı Kanun'un 26/3 üncü
  maddesi uyarınca dava dosyasının işlemden kaldırıldığı, (ancak daha
  sonra bir başvuru olmaksızın ve bir karar alınmaksızın dosyanın işleme
  konularak esastan karara bağlandığı,.
  188- Davacı vekiline dilekçede yazılı adresinde yapılan tebligatın
  ayrıldığından bahisle bilâ tebliğ iadesi üzerine dosyanın 2577 sayılı
  Kanun'un 26/3 üncü maddesi uyarınca işlemden kaldırıldığı,
  189-  İtiraz dilekçesi karşı tarafa, muhatabın adresinin geçici olarak
  kapalı bulunması nedeniyle Tebligat Kanunu'nun 21 inci maddesi
  mucibince tebliğ edilmiş ise de, Bölge İdare mahkemesince, itiraz
  dilekçesinin karşı tarafa anılan Kanun'un 20 nci maddesine göre
  yeniden tebliği gerektiği gerekçesiyle dosyanın mahkemesine
  gönderilmesine karar verildiği,.
  190- Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamadığı gerekçesiyle
  İYUK.'nun 26/3 maddesi uyarınca işlemden kaldırılan dosyanın, kararın
  verildiği tarihten itibaren bir yılın dolmasından bu yana altı ay daha
  geçmesine rağmen herhangi bir karar verilmeden bekletildiği,
  191- İlk inceleme üzerine, kesin ve yürütülmesi gereken icrai işlem
  bulunmadığından bahisle davanın reddine dair verilen kararların davalı
  idareye tebliğ edilmediği,
  192- Posta avansı yetersiz olduğu halde tamamlattırılmadan karar
  verilip resmî posta puluyla tebligat yapıldığı, bu husus gözetilmeden
  kararda artan posta ücretinin iadesine şeklinde hüküm kurulduğu,.
  193- Avukat tarafından takip edilen davada esas kararın vekil yerine
  asile tebliğ edildiği,
  194- Verilen nihai kararın davacının dilekçede gösterdiği adreste
  tebliğ edilememesi üzerine, dosya içerisinde bulunan evraklarda yer
  alan davacıya ait adreslerde kararın tebliğe çalışıldığı, bunda da
  başarılı olunamaması sonucu 35 inci maddeye göre kararın tebliği
  cihetine gidildiği,
  195- 2577 sayılı Kanunun 26/3 üncü maddesine göre verilen davanın
  açılmamış sayılmasına dair kararın davacıya tebliğ edilebilmesi
  amacıyla Vergi Dairesi ve Emniyet Müdürlüğüne 7201 sayılı Tebligat
  Kanunun 28 inci maddesi uyarınca adres tahkikatı yaptırıldığı,
  196- .... İlçesi ... pafta,... sayılı parselde bulunan taşınmazla ilgili
  olarak tahakkuk ettirilen kanalizasyon harcamalarına katılma payının
  kaldırılması istemiyle açılan ve yetki ret ile gönderilen dosyada harç
  ve posta avansı bulunmaması nedeniyle harç ve posta avansının
  yatırılmasına yönelik başkanlık müzekkeresinin yazılmasına rağmen,
  davacının yurt dışındaki adresine tebligat yapılmayarak 2 yılı aşan
  bir süredir dosyanın işlemsiz bırakıldığı,
  197- Tek örnek olduğu gerekçesiyle davalı idarece verilen savunmanın
  tebligata çıkarılmadığı
  NOKSANLIK - DİKKATSİZLİK
  198- Niteliği itibariyle tek hâkim tarafından görülüp çözümlenmesi
  gereken bir kısım dosyanın heyetçe karara bağlandığı,
  199- Dosyanın tekemmülü sağlanmadan davanın sonuçlandırıldığı,
  200- Süresinden sonra verilen cevaba cevap dilekçesinin davalı idareye
  tebliğ edildiği,.
  201- İhtirazî kayıtla ödeme yapıldıktan sonra ödeme emrinin iptali ve
  ödenen paranın yasal faizle birlikte iadesi istemiyle açılan davada,
  davalı idarece verilen savunmada dava konusu ödeme emrinin işlemden
  kaldırıldığının bildirilmesi üzerine, dosya tekemmül ettirilmeden,
  ödeme emri hakkında karar verilmesine yer olmadığına, faiz isteminin
  ise reddine karar verildiği,
  202- Hatalı aplikasyon nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemiyle
  açılan davada verilen ara kararında, naklen atamayla ilgili bilgi ve
  belgelerin istenildiği,
  203- Yargılamanın yenilenmesine ilişkin başvuru üzerine, dilekçelerin
  karşılıklı tebliğe (replik-düplik) tabi tutulması suretiyle dosyanın
  tekemmül ettirildiği,
  204- .....esas sayılı dosyada, davacının verdiği ikinci dilekçe
  .........tarihinde davalıya tebliğ edildiği halde, 30 günlük cevap
  süresi sona ermeden ..........tarihinde esastan davanın karara
  bağlandığı,.
  205- Tebliğ tarihinin dilekçede yazılı olmasına rağmen, yalnızca
  "tebliğ tarihinin bulunmadığı" gerekçesiyle dilekçenin reddi yolunda
  karar verildiği,
  206-  Karar defterine göre, ........tarihinde karara bağlanan
  .........esasına kayıtlı davaya ait kararın metninde karar
  tarihinin........olarak yazıldığı,
  207- ......esas sayılı dosyada.........günlü yazıyla posta pulu ücreti
  istendiği ve eksiklik giderilmediği halde, dosya incelemeye
  alınarak......ve .....günlü ara kararlarının verildiği,.
  208- ........esas sayılı dosyanın, karar numarası verilip dosya esas
  kaydı kapatılmadan başka bir dosya ile birleştirildiği, bu nedenle de
  el'an derdest dosyalar arasında görüldüğü,.
  209-.......esas sayılı olup ........Valiliğine karşı açılan davada,
  husumet .......günlü kararla İçişleri Bakanlığına yöneltilmesine
  rağmen dava dilekçesinin anılan  Bakanlığa tebliğ edilmediği,
  210- Davalı idarece 1 inci ve 2 nci savunmalarda yapılan süre uzatma
  istemlerinin her ikisinin de kabul edildiği,
  211- Görülmekte olan davayla ilgili olarak davacı tarafından ibraz
  olunan bir belgeye ait dilekçenin esasa kaydedildiği ve bugüne kadar
  dosyanın derdest olarak bekletildiği,.
  212- Danıştay bozma kararı ile iade edilen dosyaların karar düzeltme
  sürelerinin bitiminin adlî tatile rastladığı nazara alınmaksızın
  3.8.1992 tarihinde esas defterine kayıtlarının yapıldığı,.
  213- Danıştay'ca verilen onama yada bozma kararlarının mahkemeye
  geldiği tarihi gösteren imza ve tarihin dosya içinde bulunmadığı,
  214- İlk inceleme aşamasında görev yönünden reddedilen davaya ait
  kararın bozulmasından sonra yeniden esasa kayıtlanan dosyanın,
  bozmadan önce tekemmül ettirilmemiş olduğu gözetilmeksizin, tekemmülü
  zımnında muktazi tebliğ işlemleri yapılmadan, esastan karara
  bağlandığı,
  215- Karar kesinleştikten sonra davalı idare tarafından sunulan
  soruşturma dosyası iade edilmeden dosya ile birlikte arşive
  kaldırıldığı,
  216- Danıştay tarafından bozularak yeniden bir karar verilmek üzere
  iade edilen ve karar düzeltme istemi de reddedilen dosyanın zamanında
  esasa kaydedilmesine karşın, karar düzeltilmesisteminin reddine dair
  Danıştay kararının taraflara tebliğine ilişkin alındı örneklerinin
  dönmesi beklenilmeden karar verildiği,.
  217- Davacı tarafından açıkça avukata feragat yetkisi verilmemiş
  olduğu halde, vekil tarafından verilen feragat dilekçesi işleme
  konulmak suretiyle feragat nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına
  karar verildiği,
  218-  Danıştay bozma kararı taraflara tebliğ edilip henüz dosya esasa
  kaydedilmeden 2577 sayılı Kanunun 6/5 inci maddesine göre posta pulu
  avansı istenildiği,
  GECİKME
  219- ... tarihinde duruşması yapılarak aynı gün karara bağlanan...esas
  sayılı dosyada, gerekçeli kararın yazılarak tebliğe çıkarılmasının
  unutulduğu, denetim sırasında fark edilerek yazdırıldığı,.
  220- Danıştay'dan bozularak gelen dosyaların hakkında karar
  verilmeksizin arşive kaldırıldığı ve iki yıla yakın süreyle işlemsiz
  bırakıldığı,.
  221- İnceleme yapmak üzere bilirkişiye tevdî edilen dosyaların,
  bilirkişiye verilen süre içerisinde teslim edilmediği ve uzun süre
  bilirkişi uhdesinde kaldığı, bu sürelerin kimi dosyalarda üç ayı
  geçtiği ve beş aya kadar uzayabildiği,
  222- Plan değişikliğine karşı açılan davada yaptırılan keşif ve
  bilirkişi incelemesinin, geçerli yeterlilik belgesine sahip olmayan
  bilirkişinin katılımı ile gerçekleştirildiği, idarenin itirazı üzerine
  bilahare yeniden keşif kararı alındığı,
  223- Posta ücreti tamamlanmadığı gerekçesiyle işlemden kaldırılan
  dosyalar hakkında nihai kararın verilmesinde yeterince çabuk
  davranılamadığı,
  224- Tekemmül eden dosyaların uzun süre duruşmalarının yapılmadığı,
  225- Yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş dosyaların tekemmül
  etmiş olmasına rağmen karara bağlanmadıkları,.
  226- Yüksek Lisans sınavına ait bir sınav kağıdı üzerinde bilirkişi
  incelemesi yaptırılması istemine yönelik  talimatın 6 aydır yerine
  getirilmediği,.
  227-Delillerin tespiti isteminde bulunulduğu halde, uzun süre işlem
  görmeden bekletildiği,.
  228- itiraz dosyalarının tekemmüllerini takiben aradan uzunca bir süre
  geçtikten sonra bölge idare mahkemesine sevkedildiği,
  229- Ara kararı cevaplarının gelmesine ve aradan uzunca bir süre
  geçmesine rağmen karara bağlanmadığı,
  230- Öncelikli işler kapsamında olan dosyaların bir kısmının
  tekemmüllerinden itibaren uzunca bir müddet geçmesine karşın henüz
  incelemeye alınmadığı,
  231- Keşif için istenen avans ilgilisi tarafından mahkeme veznesine
  yatırılmasına ve uzunca bir süre geçmesine karşın, dosyanın denetim
  gününe kadar başkaca bir işlem görmediği,
  232- Tekemmüllerinden itibaren uzunca bir zaman geçmesine rağmen
  işlemsiz bırakıldığı,
  233- Tekemmül etmiş dosyaların tamamının üyelere havale edilmemiş olduğu,
  234- Eski  yıllara ait derdest dosyalar mevcut iken ...yılı ....ayında
  açılan davaların esastan karara bağlandığı,.
  235- Davaların esastan karara bağlandıkları tarih ile, taraflarına
  tebliğe çıkarıldıkları tarih arasında uzun süre geçtiği, bu durumun,
  kararların hâkim tarafından makul süre geçirilerek kaleme alınmaması,
  karar müsvettelerinin gözden geçirilmek amacıyla mahkeme başkanlarında
  bekletilmesi, posta ücreti eksik olup, karara bağlanan dosyaların
  tebligat işlemlerinin kalemlerde arzulanan süratle icra edilememesi
  gibi nedenlerden kaynaklandığı, posta ücreti eksik bazı dosyalarla
  ilgili çeşitli nitelikteki kararların ise kalemde bekletildiği veya
  aradan uzun süre geçtikten sonra tebliğe verildiği,
  236- Davacılara gösterdikleri adreslerde tebligat yapılamaması
  sebebiyle kaldırılan dosyalar hakkında bir yıllık sürenin doluşunu
  takiben 4 ila 7 aya varan gecikmelerden sonra davanın açılmamış
  sayılmasına karar verildiği,
  237- Esasa dair bazı kararların yazılmasında makul sürelerin geçirildiği,.
  238- Danıştay tarafından verilen bozma kararlarının tebliğe
  çıkarılması ile bu dosyaların esas defterine kaydında yeterince çabuk
  davranılmayarak gecikmelere düşüldüğü,
  239- Danıştay tarafından bozularak yeniden bir karar verilmek üzere
  iade olunan ve karar düzeltme istemi de reddedilen dosyaların esasa
  yeniden kaydında gecikmelerin olduğu,
  240- Dilekçeler ile bir kısım ara kararları ve bilirkişi raporlarının
  tebliğe çıkarılmasında makul sayılmayacak gecikmelere düşüldüğü, bu
  itibarla dosyanın tekemmülünün uzamasına sebebiyet verildiği,
  241- Yürütmenin durdurulması istemli olarak açılan davada, ilk
  inceleme üzerine verilen ehliyet ret kararının Danıştay tarafından
  bozularak gönderilmesi üzerine esasa kaydedilen dosyanın, hâkim üyeye
  havale edildikten sonra yürütmenin durdurulması istemi de görüşülmeden
  tekemmül etmemiş olduğu halde denetim esnasına kadar hiçbir işlem
  yapılmadan bekletildiği,
  242- Yürütmenin durdurulması istemli davada, davalı idare tarafından
  verilen savunmasında ileri sürülen görev itirazının dikkate
  alınmadığı, bu hususta her hangi bir karar verilmeden dosyanın
  bekletildiği,.
  243- Yürütmenin durdurulması istemli olarak açılan davada, iki kez ara
  kararı yapıldıktan sonra verilen müdahale dilekçesinin taraflara
  tebliğinden sonra, 5.10.2004 tarihinden beri bu talebe yönelik bir
  karar tesis edilmeden dosyanın bekletildiği, bu itibarla yürütmenin
  durdurulması isteminin sonuçlandırılamadığı,.
  244- Tazminat istemli 1989/296 esas numaralı dosyanın 16.10.1991
  tarihinde 1991/1031 sayılı, tek hâkim kararıyla sonuçlandığı, kararın
  itiraz üzerine ........ Bölge İdare mahkemesinin 28.2.1992 günlü
  E.1991/101, K.1992/24 sayılı kararıyla onandığı, davalı idarece
  29.5.1992 tarihinde mahkeme kaydına geçen dilekçeyle karar düzeltme
  isteğinde bulunulduğu, bu istek üzerine herhangi bir işlem
  yapılmaksızın dosyanın arşivde bekletildiği ve ancak davalı idarece
  sonucun dilekçeyle sorulması üzerine 15.11.1996 tarihinde dosyanın
  karar düzeltme talebinin incelenmesi için bölge idare mahkemesine
  intikal ettirildiği,
  245- İYUK' un 6/5 inci maddesi uyarınca işlemden kaldırılan dosyada,
  kararın davacıya 9 ay sonra tebliğe çıkarıldığı, bu nedenle kararın
  davacıya tebliği tarihinden itibaren 3 ay sonra verilmesi gereken
  davanın açılmamış sayılmasına dair kararın ancak bir yıl sonra tesis
  edilebildiği,
  246- Danıştay'dan bozularak gelen, dolayısıyla diğer öncelikli işlere
  nazaran daha öncelikle sonuçlandırılması gereken dosyanın, incelenmek
  ve iade edilmek üzere 23.3.2005 tarihinde..... 3. Asliye Hukuk
  Mahkemesine gönderildikten sonra iadesi için belirli aralıklarla
  yazılar yazmakla birlikte yeterli duyarlılığın gösterilmemesi sonucu
  denetim tarihine kadar karar verilmeksizin anılan mahkemede
  bekletildiği ve iki yıl süreyle işlemsiz bırakıldığı,
  KANUN YOLU
  247- Davalı idarenin görev uyuşmazlığı çıkarması nedeniyle Yargıtay
  Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dosyanın, uyuşmazlık
  çıkarılmasına ilişkin dilekçenin davacıya tebliğ edilmediği
  gerekçesiyle tebligatın tamamlanmasından sonra iade edilmek üzere geri
  gönderilmesi üzerine; idarî davaya konu olabilecek kesin ve
  yürütülmesi gerekli işlem bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı
  Kanun'un 15/1-b maddesi uyarınca davanın incelenmeksizin reddine karar
  verildiği,
  248- Yargılamanın yenilenmesine ilişkin başvuru üzerine, başvuru
  dilekçesi yeni bir esasa kaydedilmeden esası kapatılmış eski dosya
  üzerinden işlemler takip edilip dosya tekemmül ettirildikten sonra
  yargılamanın yenilenmesi isteminin süre yönünden reddine karar
  verildiği, bu kararda, başvuru harcı ve karar harcının yargılama
  giderleri arasında gösterildiği,
  249- Davacı tarafından çıkartılan olumlu görev uyuşmazlığı üzerine,
  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına dava dilekçesi ve eklerinin
  gönderilmesi nedeniyle cevap verilmediği ve bu aşamada bekletme kararı
  alındığı, bilâhere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını yazısı üzerine
  dosyanın Yargıtay'a gönderildiği, itirazın reddi üzerine iki yıla
  yakın bir gecikmeye neden olunduğu,
  250- Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru nedeniyle bir ve birden fazla
  bekletme kararı verildiği,
  251- ...esas sayılı dosyaların Danıştay'ca bozulması üzerine kararın
  taraflara tebliğini müteakip karar düzeltme süresinin geçmesi
  beklenilmeksizin esas defterine kaydedildiği,
  252-...esas sayılı dosyada, 05.07.1984 tarihinde mahkemeye intikal eden
  Danıştay bozma kararı, 31.07.1984 ve 03.08.1984 tarihlerinde taraflara
  tebliğ edildiği halde dosyanın 15 günlük karar düzeltme süresinin
  geçirilmesinden çok sonra (10.10.1984) esasa kaydedildiği,
  253- sayılı dosyaya ait kararda vaki yanlışlığın düzeltilmesi istemi
  üzerine E.1983/58 kaydıyla yeni bir dosya açılarak yeni bir karar
  numarası verilmek suretiyle düzeltmenin kabulüne ve bu hususun ilamın
  altına yazılmasına karar verildiği, ancak düzeltmenin hükmolunduğu
  şekilde kararın altına yazılmadığı,.

  Duyuru Arşivi

 • YENİ MAKALE: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Muhasebe Mesleğinde Etik Kurallar
 • ÜSKÜP / MAKEDONYA 'DA SUNULAN BİLDİRİMİZ YAYINLANDI (S.723-732)
 • YENİ MAKALEMİZ YAYINLANDI
 • SEÇİLMİŞ MAKALE
 • İş Yüküne Çözüm Olarak Savcılık Soruşturma Bürolarında Toplam Kalite Yönetimi
 • MAKALELER YENİLENDİ
 • 10. KİTABIMIZ
 • YENİ MAKALE - 2: İstihdam Odaklı Mesleki Eğitime Yönelik Sorunlar, Talep ve Beklentiler
 • YENİ KİTABIMIZ
 • İş Kanunları Kitabımızın 2. Baskısı Çıktı
 • YENİ MAKALE
 • İSG HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
 • PLOVDİV (BULGARİSTAN) ÜNİVERSİTESİNDE SUNULAN BİLDİRİLERİMİZ
 • YENİ MAKALE
 • YENİ KİTAP TANITIMI
 • AYIN KİTABI
 • YENİ KİTABIMIZ (ADLİYE BİNALARI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ)
 • HENÜZ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMAYAN İSG KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ
 • TÜRKİYE’DEKİ TARIM SEKTÖRÜNÜN SOSYAL GÜVENLİK SORUNLARINA AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM EKSENİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Teoman AKPINAR Doktora Tezi
 • YENİ YAYINLANAN KİTABIMIZ
 • YENİ KİTABIMIZ ( SON DEĞİŞİKLER İLE İŞ KANUNLARI )
 • ÇSGB, Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı
 • 176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
 • İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM (167 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ TAM METNİ)
 • ÇOK ÖNEMLİ TAVSİYELER İÇEREN KÖŞE YAZISI
 • VII.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİNDE SUNULAN BİLDİRİMİZİN TAM METNİ
 • KİTABIMIZIN 2. BASKISI YAYINLANDI
 • KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR?
 • YENİ KİTABIMIZ BASILDI
 • Muhasebe Derslerine Beşincisi Eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlar Arası Naklen Atamaları
 • Hakim ve Savcıların Şahsi Tabanca Alımına İlişkin Duyuru
 • Kendini Hakim Savcı ve Kolluk Personeli Olarak Tanıtan Dolandırıcılara Dikkat
 • KALEM YÖNETMELİĞİ
 • ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARI MÜFETTİŞ ELEŞTİRİLERİ
 • ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YETKİ VE GÖREVLERİ
 • EGITIM ILANI
 • KOLLUK Kuvvetlerinin yazışmalarında kullabilecekleri zip formatında hazırlanmıs program sitemizin dosyalar bolumune eklenmıstır.
 • YARGI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 • YAŞAM BOYU ÜNİVERSİTE DÖNEMİ BAŞLIYOR
 • İNGİLİZCE KONULU BİLGİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMASI
 • Bilgisayar Ağları Konulu bilgi Ölçme Etinliği Eklendi
 • Kalite Yönetim Sistemi Bilgi Ölçme Değerlendirme Uygulaması
 • Kişisel Eğitim Çalışması
 • Elektronik İmza Konulu Bilgi Ölçme Değerlendirme Uygulaması
 • UYAP Konulu Bilgi Ölçme Değerlendirme Uygulaması
 • Yeni Çek Yasası Lehe-Aleyhe Değerlendirme Ek Karar Örnekleri
 • Yeni Çek Yasası İnfazda Tereddüt ,Karar, Döküman Örnekleri
 • Adli Kolluk Sorumluluarı Değerlendirme Raporu Örnek Form
 • Ayın Kitabı İnfaz Hukuku Kemal MECİT
 • Ayın Kitabı Bilinçli Kast Olası Taksir Dr.Cengiz APAYDIN
 • İstanbul Protokolü adli raporlar 2008 yılı yazışma örneği • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi1
  Bugün Toplam6
  Toplam Ziyaret625875
  Dava Dosyası Sorgulama
  KİTAP