• "On Parmak Klavye Kullanımının Yaygınlaştırılması" - 09/03/2024
 • "On Parmak Klavye Kullanımının Yaygınlaştırılması"


  09.10. MART 2019 TEKİRDAĞ Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongresinde Sunulan Çevrimiçi Bildiri Tam Metni

  ON PARMAK KLAVYE KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI
   
  Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA  (Cumhuriyet Savcısı )
   
  Doç. Dr. Teoman AKPINAR 
   
  ÖZET
  Bilgisayara veri girişini sağlayan en önemli araç klavyedir.  Hızlı ve etkin klavye kullanabilmek “on parmak yazma” adı verilen farklı bir eğitim ve teknik gerektirmektedir. On parmak tekniğine uygun yazmak, bisiklete binmek, araba kullanmak gibi bilinçaltımıza yerleşen, sonrasında unutulmayan ve refleks haline dönüşen bir kazanımdır. Ergonomi bilimi, iş sağlığı güvenliği ilkeleri ve toplam kalite yönetimi uygulamaları çerçevesinde teknik klavye kullanımı, sağlığın korunması, iş ve işlemlerde verimlilik ve kalitenin artırılmasını sağlamaktadır. Daktilodan bilgisayara geçtiğimiz günümüzde kamu kurumlarında ve hemen hemen her evde bir bilgisayar bulunduğunu ancak on parmak kullanım tekniği sağladığı avantajlara rağmen istenilen yaygınlıkta olmadığını söyleyebiliriz. On parmak kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile “f” klavye kullanımı kamu kurumlarında zorunlu kılınmıştır. “f” klavye standardize edildiği, dilimize uygun olduğu, ayrıca dünya şampiyonalarında en iyi sonucu aldığı için kullanımı tüm kamu kurumlarında mecburi hale getirilmiştir. Klavye kullanımının yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalar dikkate alındığında, gayretlere karşı istenen farkındalığın sağlanamamış, kullanımın yaygınlaşamamış olduğunu bilimsel verilere dayanarak da görebiliriz.  Çalışmamızda bilimsel olarak tekniğine uygun klavye kullanımı ergonomi bilimi, iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri, toplam kalite yönetimi uygulamaları çerçevesinde ele alındıktan sonra yaygınlaştırılması amacı ile yapılabileceklere yer verilmiştir.
  Anahtar kelimeler: klavye, “f” klavye, on parmak tekniği
   
  THE EXTENSION OF THE TOUCH-TYPING
   
  ABSTRACT
        
  Keyboard is the most important device that provides to input data to the computer. The ability to use fast and efficient keyboard requires a different type of training and technique, called touch typing. Typing appropriately to the touch typing technique is a gained which is embedded in our subconscious, which is never forgotten and which becomes a reflex like riding a bike or driving a car. The science of ergonomics provides the technical keyboard use, the protection of health, the efficiency in work and operations and the improving of quality within the occupational health and safety principles and total quality management applications. Today, switching from the typewriter to the computer, it can easily be said that touch typing technique is not adequately widespread despite its advantages, although there are computers in all public institutions and almost every houses. The use of "f" keyboard has become compulsory in public institutions for the purpose of extending the use of touch typing. The use of "f" keyboard has become obligatory in all public institutions as it is standardised in accordance with our language and further has received the best results in World Championships. Taking into consideration the efforts carried out to extend the use of keyboard, it can be clearly seen that expected awareness could not be achieved and the use of keyboard could not be boosted despite all efforts. In our study, the use of keyboard as according to technique as scientifically has been included things that can be done for dissemination of use after considering within ergonomics science, occupational health and safety principles, and total quality management applications.
   
  Keywords: keyboard, “F” keyboard, touch-typing technique
   
   
  GİRİŞ
  Bilgisayarların günlük hayatımıza girmesi ve teknolojide yaşanan gelişmeler, bilgisayar kullanımında ergonomi ve iş sağlığı ilkelerine uyulması, toplam kalite yönetimi ilkeleri doğrultusunda sürekli iyileştirme tekniklerinin yaygınlaşmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bilgisayar kullanımında en önemli unsur süratli veri girişinin yapılmasıdır. Veri girişi klavye adı verilen harici donanım aygıtı ile yapılmaktadır. Klavyeler tuş dizimine göre türlere ayrılmaktadır. Ülkemizde kullanılan klavye “f” harfinin sol en üstte yer alması sebebi ile “f” klavye olarak adlandırılan klavye türüdür. Anılan klavye İhsan YENER tarafından yıllarca süren bilimsel araştırmalar sonucunda standardize edilmiş ve yakın geçmişte tüm kamu kurumlarında kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. On parmak tekniğine uygun olarak standardize edilmiş klavye ile tekniğine uygun çalışıldığında kişi yazım esnasında masasına koyduğu bir metni veya dikte edilenleri klavyeye bakmadan yazabilecektir. Doğru teknik ile yanlış duruş ve oturuş pozisyonlarından, ekrana sürekli bakmaktan kaynaklanan boyun ve bel fıtıkları, disk kayması, bilek, diz ve dirsek kireçlenmesi, omuz ve boyun tutulması ile göz rahatsızlıkları gibi hastalıklara karşı tedbir alınmış olacaktır. Bunun yanında klavye kullanımının on parmak tekniğine uygun olarak yapılması gün içerisindeki yorulmayı önleyeceği, işlerin süratle bitirilmesini sağlayacağı için kalite ve verimliliği artıracaktır. Klavye eğitimi konusunda en yaygın ve başarılı eğitim veren kurumun Mili Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezleri olduğunu söyleyebiliriz. Anılan merkezlerde klavye kullanımı yaygınlaştırılmakla birlikte ülkede kullanılan bilgisayar kullanıcı sayısı dikkate alındığında yaygınlaştırma faaliyetlerini artıracak yeni açılımlara ihtiyaç da bulunmaktadır.  Türkiye’de “f” klavye eğitimlerinin okullar, işyerleri ve eğitim merkezlerinde ülke çapında teşvik edilmesi bir zorunluluk halini almıştır. Tüm kamu ve özel sektör işyerleri ile okullar ve eğitim merkezlerinde eğitim programları hazırlanarak var olan eğitim programları ise güncellenerek bilinçli “f”  klavye kullanımı yaygınlaştırılmalıdır (Çakmakkaya et al., 2018:100). Çalışmamızın giriş kısmında on parmak klavye kullanımı hakkında genel bilgilere yer verildikten sonra ergonomi bilimi, iş sağlığı güvenliği ilkeleri, toplam kalite yönetimi uygulamaları çerçevesinde konu ele alınmış, teknik klavye kullanımına ilişkin farkındalığın artırılması ve kullanımın yaygınlaştırılması amacı ile yapılabilecek bilimsel ve uygulamaya yönelik yenilikler hakkındaki görüş ve önerilerimiz sonuç ve öneriler kısmında yer almıştır. Teknik klavye kullanımın yaygınlaşması ile sağlığın korunması, verimliliğin artırılması sağlanacaktır.
   
  1.KLAVYE KULLANIMI
  Klavye kullanımı için on parmak tekniği önerilmektedir. Anılan teknik ile klavye kullanılarak tuşlarla yazı yazarken iki el birlikte kullanılmaktadır. Bu durum beynimizin her iki yarım küresini harekete geçirmekte, üst düzey dikkat, yaratıcılık, üreticilik gibi çeşitli becerileri geliştirici olmaktadır. Bunun yanında hızlı yazma, nitelikli ve okunaklı metinler üretme gibi yararları da bilinmektedir. Anılan tekniğin kullanılması amacı ile “Standart Türk Klavyesi”, İhsan Sıtkı YENER başkanlığındaki bilim insanları tarafından yıllar süren çalışmalar sonucu geliştirilerek 1955 yılında standardize edilmiştir. İhsan Sıtkı YENER on parmak tekniğine uygun klavye çalışmalarını yaparken anatomi ve istatistik gibi bilimleri de kullanması sebebi ile yaptığı çalışma bilimsellik yönüyle de önemlidir. İhsan Sıtkı YENER, TDK kılavuzundaki 29 bin 934 kelimenin istatistiğini almış ve 183 bin 596 harfin kaç kez kullanıldığını belirlemiş, parmaklarının röntgenlerini çektirip, kas, sinir sistemini inceleterek fiziksel güçleri ve hareket özellikleri tespit ettirmiştir. O gün yapılan çalışmalara göre Türkçe’ de en çok kullanılan beş harfin sırasıyla, a, e, k, i ve m olduğu ortaya çıkmıştır (Taylan, 2012:24). Buna uygun olarak bu harfler klavyede en kolay ulaşılabilecek yerlere yerleştirilmiştir. Türkçe’ deki harflerin kullanılma oranları, ünlü-ünsüz ses ilişkileri, hece ve söz yapısı, parmakların kuvvet, yetenek ve işleklikleri göz önünde bulundurularak üretilen “f” klavye, bu özellikleri bakımından Türkçeye çok uygundur. Standart Türk klavyesi 1974 yılında TSE tarafından standart Türk klavyesi olarak onaylanmıştır (Taylan, 2012: 67,68).
  Standart Türk Klavyesi “f”  Klavye, İhsan Sıtkı Yener’in bilimsel çalışması ile dilimizin ve Türk alfabesinin özelliklerine göre ergonomik olarak tasarlanmış ve ülkemizde ilk daktilo ile kullanılmıştır. “F” Klavyede sol el yüzde 49, sağ el yüzde 51 oranında kullanılacak şekilde harfler yerleştirilmiştir. Yapılan benzetimlere (simülasyon) göre “f” klavyede yazı yazmak “q” klavyede yazmaktan yüzde 11 daha kısa sürmektedir. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilenen Dünya Şampiyonaları Yönetmelikleriyle, 1955'ten başlayarak her iki yılda bir yapılmakta olan şampiyonalara Türk yarışçılar katılmaktadır. Paris'te 1965'te düzenlenen şampiyonada ilk şampiyonluk kazanılmıştır. Sonraki yıllarda da Türkiye klavye şampiyonalarında önemli başarılara imza atmıştır (Gürcü et al., 2015:25).
  2. ON PARMAK KLAVYE KULLANIMININ ERGONOMİ BİLİMİ, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLKELERİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ
  Ergonomi kelimesi, Yunanca çalışma anlamına gelen “ergon” kelimesi ve yasa anlamına gelen “nomos” kelimesinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Esasen “iş yasaları” veya “iş bilimi” anlamına gelir. Sanayi Devrimi ile birlikte ergonomi konusundaki çalışmalar en erken yirminci yüzyılın ilk yarısında başlamıştır. İnsan ile çalışma çevresinin ilişkilerinin incelenmesi sayesinde anılan bilim aşama aşama gelişmiştir. Bu gelişimi iş güvenliği ile verimlilik arasında bağlantı olduğunun keşfedilmesi tetiklemiş ve “Ergonomi” (Ergonomics, Human Factors) biliminin doğmasına yol açmıştır. (Ortakaya, R. https://receportakaya.wordpress.com/2015/12 /11/ergonomi/). Ergonomi, makineyle insan arasındaki uyumu mümkün olduğu ölçüde iyileştirmeyi amaçlar. Bilişsel Ergonomi, insan-bilgisayar sistemlerinde daha etkin ve verimli bir çalışma sağlayabilmek için kullanıcı-görev-sistem etkileşimini sistematik olarak incelemektedir. Bilişsel ergonomi temelde enformasyon sistemlerinin tasarımı ve kullanımı ile ilgilidir (Başar & Aslay, 2011: 26,27). Ergonominin amacı kaza ve yaralanmaları önlemek, Mesleki Kas ve İskelet Sistemi hastalıklarından korunmayı sağlamak, vücudun belli noktalarına aşırı baskı ile kullanımını engellemek, verimliliği ve kaliteyi artırmak, iş sağlığı ve güvenliğini tesis etmeye yardımcı olmak ve konforu arttırmaktır. Ergonominin ilgi alanına giren çevresel faktörleri, iş ortamının fiziksel koşulları; ışık, aydınlatma, renk, gürültü, ısı, hava akımı, nem; kirlilik, titreşim ve iş kazalarına karşı güvenlik gibi elemanlar oluşturur. Sözü edilen çevresel koşulların iyileştirilmesi önlemlerinin alınması da iş görenlerin verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir (Akpınar et al., 2018:95). Çalışmamız yönünden bir örnekle açıklayacak olursak Karpal Tünel Sendromu: Tenisçi Dirseği: Tetik parmak (Trigger Finger) Sendromu gibi rahatsızlıklar, bel ve sırt ağrıları yanlış klavye kullanımından kaynaklanan hastalıklar olarak göze çarpanlardır. Bilgisayar kullananlar için ergonomi bilimi çerçevesinde alınabilecek önlemlere örnek olarak; bilgisayarın ekranının direk olarak kolun uzunluğunda yerleştirilmesi, ekranının üst kısmının göz seviyesinden çok yukarısında olmaması, dizlerin rahat bir şekilde bükülmesinin sağlanması ile ayakların rahatça yüzeye dayanmasının sağlanması, bir ayak desteği kullanılması, klavye ve farenin aynı yükseklikte olması ve farenin klavyenin yanında olması, bilek düz bir çizgide tutulması, 20 dakika aralıklarla gözlerin ekrandan ayırıp uzakta bir noktaya odaklanılması ve 10–15 saniye gözlerin kapatılıp dinlendirilmesi, sırt sağlığı için arka desteğin ayarlanması, bel desteği kullanılması ve son olarak, bilgisayar başında uzun saatler çalışanlar için ara vermelerini sağlayacak (dinlenme alarmı veren) yazılımlar geliştirilmesi örnek olarak verilebilir (http://yalinosgb.com/content/ergon omi-egitimleri ; Akpınar et al., 2018:95).
  İş sağlığı ve güvenliği ilke ve çalışmaları, işyerlerinde çeşitli sebeplerden kaynaklanabilecek sağlığa zarar verebilecek koşullardan, iş kazalarından korunmayı amaçlayan proaktif yaklaşımdır. İş sağlığı ve güvenliği kavramı eski çağlardan beri bilinmektedir. Kavram sanayileşme ile birlikte önem kazanırken sosyal devlet ilkesi ile yerini hukuki metinler içerisinde de almıştır. İş sağlığı ve güvenliğinin kurucusu ve babası Bernardino Ramazzini (1633-1714) kabul edilmiştir. Hekim olan Ramazzini çalışanların yaptıkları işlere bağlı olarak benzer hastalıklara yakalandıkları konusunda bilimsel tespitlerde bulunduktan sonra hastaların anamnezini alırken ayrıntılı çalışma öyküsü üzerinde durmuş, hastalara mesleğinin sorulması gerektiğini gündeme getirerek iş sağlığı konusunda ilk adımlardan birini atmıştır. 1713 yılında yayınladığı “Morbis Artificum Diatriba” (İşçilerin Hastalıkları) isimli eserinde meslek hastalıklarını açıklamıştır (Gerek, 2008: 3). Anılan çalışmayı incelediğimizde yapılan işin sağlık üzerinde etkisi olduğunu söyleyebiliriz. İş sağlığı ve güvenliği önceden önlem olarak çalışanları iş kazası ve meslek hastalıklarından koruma amacını güden bilim dalıdır. Klavye kullanımında oluşabilecek mesleki kas ve iskelet sistemlerinde oluşacak hastalıklarından korunmak için ise ergonomi biliminin öngördüğü kurallara uyulması ve doğru oturuş ve doğru araç gereç kullanımı İş sağlığı ve güvenliği açısından önem kazanmaktadır.
  Toplam kalite yönetimi ise müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli olan yönetim insan, yapılan iş, üretim ve hizmet kalitelerinin sistematik bir yaklaşım içinde tüm çalışanların katılımı ve hedef birlikteliği sağlanması yoluyla sürekli gelişimin tesis edilmesidir. Çalışanların tam katılımı ve TKY kapsamında, ergonomi ve iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri gözetilerek yapılacak klavye eğitimleri, çalışanlara etkin klavye kullanımı öğretmekle kalmayıp ayrıca, mesleki kas ve iskelet sistemi hastalıklarından nasıl korunulması gerektiği de bu eğitim sırasında uygulamalı olarak öğrenilmiş olacaktır. Teknik klavye kullanımı eğitimleri, toplam kalite yönetiminin verimliliği ve kaliteyi artırmak amacına da hizmet edecektir.
   
  3. YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
  On parmak tekniğine uygun olarak klavye kullanımı konusunda Yalova Üniversitesi’nde Gürcü ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye’de klavyeye bakmadan yazabilen kullanıcıların oranı yüzde 4’le sınırlı iken ABD ve Avrupa’da ise bu oran yüzde 85’tir (Gürcü et al., 2015:25). Anılan husus klavyeye bakmadan yazma konusunda ciddi anlamda çalışma yapılması, bilimsel çalışmaların artırılması, yaygınlaştırılması için yeni yöntemlerden yararlanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu konuda yürütülen yaygınlaştırma çalışmalarında incelenmesi gereken örnekler arasında Kanada ve Finlandiya’yı örnek gösterebiliriz. Kanada Kebek’te 2001 yılında yazma öğretimine tuşlarla yazma faaliyeti de eklenmiştir. Öğrencilerin çok hızlı yazma öğrendikleri ve çeşitli metinler ürettikleri görülmüştür. Finlandiya’da ise 2016 yılından itibaren yazma öğretilirken aynı zamanda klavye ile yazmanın da öğretilmesi uygulamasına geçilmiştir (Güneş, 2016:21). Ülkemizde on parmak klavyenin tekniğine uygun kullanımı amacı ile kamu kurum ve kuruluşlarında “f” klavye kullanımına ilişkin 2013/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 10 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Günümüzde birçok ülke tarafından kendi dillerinin özelliklerine uygun çeşitli harf ve sembol yerleşim düzenine sahip klavyeler geliştirildiği, Türkiye'de de Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonucunda, Türk dili ve alfabesinin özelliklerine uygun, hızlı yazmaya elverişli bir tasarıma sahip “f klavye” düzeninin oluşturulduğu ifade edilen genelgeye göre, “Yazım kolaylığı ve verimliliği bakımından “f” klavyenin getirdiği avantajlardan yararlanılması ve ülkemizde “f”  klavye kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS 2117 “Alfa sayısal Türkçe Klavyelerin Temel Yerleşim Düzeni” standardına uygun “f” klavyeye kademeli olarak geçiş sağlanacaktır ” ifadelerine yer verilmiştir. Buna göre, “f” klavyeye geçiş sürecinde en önemli husus olan kamu personeline verilecek eğitime ait içerik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilecektir. Bu eğitimin sağlanmasında uzaktan eğitim öncelikli olacaktır. Bu kapsamda kurulacak “ www.fklavye.gov.tr ” İnternet sitesinde eğitim içeriği kullanıma sunulacaktır. Anılan genelgenin yürürlüğe girmesine “ www.fklavye.gov.tr ” isimli internet sitesinin yürürlüğü girmesine rağmen on parmak tekniğine uygun klavye kullanımı yaygınlaşamamıştır.   Gürcü ve arkadaşları (2015)’ tarafından yapılan, “ Öğrencilerin Klavye Teknikleri Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi Örneği ” isimli çalışmada, öğrencilerin bir kısmı “F” klavyeyi hiç duymadığını ya da önemini bilmediğini belirtmiştir. Anılan çalışmada elde edilen bu sonuca göre; on parmak klavye kullanımı konusunda farkındalığın yeterince oluşmadığı anlaşılmaktadır. Yine aynı çalışmada, öğrencilerin dersle ilgili olumlu tutumların nedeni sorulduğunda dersin öğrencilere meslek kazandıracağı beklentisi olduğu tespit edilmiştir; anılan husus da klavye kullanımının günlük bilgisayar kullanımındaki yeri konusundaki farkındalığın yeterli olmadığını göstermektedir (Gürcü et al., 2015:27). Gürcü ve arkadaşları (2015)’na göre; Tekniğine göre klavye kullanımına ilişkin farkındalığın artırılmasında vatandaşların ve doğrudan hizmet sunan veya iş sürecinde yoğun klavye kullanan personelin eğitimi öncelikli olarak tamamlanacaktır. Tekniğine uygun klavye kullanımının yaygınlaştırılması için yapılması gerekenlere ilişkin sonuç ve önerilerimize aşağıda yer verilmiştir.
   
  4. SONUÇ VE ÖNERİLER
  Ergonomi bilimi, iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri, toplam kalite yönetimi uygulamaları açısından incelendiğinde on parmak tekniğine uygun klavye kullanımının yaygınlaştırılmasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır.  Tekniğine uygun klavye kullanımının yaygınlaştırılması tanıtım faaliyetleri ile farkındalığın artırılması yanında yeni düzenleme ve uygulamaların hayata geçirilmesi ile mümkün olacaktır.  Broşür hazırlanarak dağıtılması, afiş çalışmaları yapılarak reklam panoları ve halkın göreceği diğer yerlerde sergilenmesinin sağlanması yanında kamu spotu oluşturulması, kamu kurum ve kuruluşlarında bilgilendirme toplantıları yapılması farkındalığı artıracaktır. Klavye eğitimini ergonomi bilimi, iş sağlığı güvenliği ilkeleri ve toplam kalite yönetimi çalışmaları ile birleştirerek anılan konuda bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri, yeni uygulamalar hazırlamak, farkındalığı artırmak, süratli ve teknik kullanımı yaygınlaştırmak amacı ile teknik klavye kullanımı ön lisans programı açılması ayrıca anılan amaçlarla klavye kullanımı genel müdürlüğü kurulması yerinde olacaktır. Klavye kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile hazırlanan “ www.fklavye.gov.tr ”  isimli web sitesi aktif, etkileşimli ve hedef kitle odaklı hale getirilerek profesyonel olarak yönetilmeli sitenin yönetimi için kadro tahsis edilmelidir. Hızlı klavye kullanımı konusundaki  farkındalığı artıracak, on parmak klavye eğitimi verilen  teknoloji merkezleri kurulmalıdır. Merkezler projelendirilirken büyük bir park içerisinde açık ve kapalı sinema, klavye ve bilgisayar eğitimi verilebilecek nitelikte eğitim merkezi, klavye çalışmaları için antrenman yapılması amacı ile kullanılabilir. Bunun yanında, kütüphane benzeri klavye salonu oluşturulmalı,  park içerisinde hızlı klavye kullanımı hakkında bilgi içeren pano, heykeller, afişler, TV ekranları yer almalıdır. Ayrıca daktilodan bilgisayara temalı alanla bilgisayarda hızlı klavye kullanımının önemini vurgulayan kısımlar oluşturulmalıdır. Kurulan açık ve kapalı sinemada on parmak klavye ve bilgisayar eğitimi için hazırlanmış filmler, sunumlar halkın gösterimine açık bulundurulmalıdır. Hızlı klavye kullanımı için parkur tasarlanarak, oluşturulacak bilgisayar oyunları, üç boyutlu görseller ile eğitimi pekiştirecek materyaller park içerisine yerleştirilmelidir. Bilgisayar kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerin yapılmasında olmazsa olmaz bir unsur haline geldiğinden işe alımlarda tekniğine uygun klavye kullanımı koşul olarak aranmalıdır. İngilizce öğrenmeyi teşvik etmek amacı ile eski uygulamaya konulan yabancı dil tazminatına benzer şekilde klavye tazminatı altında klavye kullanım hızı ve hakimiyet derecesine göre artan oranda tazminat getirilmesi kamu kurumlarında klavye kullananlar açısından rekabeti artıracak kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Teknik klavye kullanımı  kamu kurumlarında işe alımlarda kriter olarak aranırken, valilikler, belediyeler nezdinde proje ofislerince kullanımın yaygınlaştırılması için kalkınma ajansları v.s. kanalıyla projeler yapılmalıdır ayrıca, Avrupa Birliği projeleri oluşturulmalı ve farkındalık artırılmalıdır. İşe girişte üç dakikada belli bir kelime yazan kişiler de işe girdikten sonra da kişisel gelişimlerini devam ettirmeleri sağlanmalıdır. Klavye hızının artırılması, tekniğine uygun kullanımının toplam kalite yönetiminde sürekli iyileştirme faaliyetleri içerisinde değerlendirilerek meslek içi eğitim çalışmalarının yapılması yerinde olacaktır. Klavye eğitimi konusunda halk eğitim merkezlerinin misyonu devam ettirilmeli, gençlik ve spor bakanlığı bünyesin de de klavye kullanımı çalışmalarının uzun süre dayanıklılığa dayalı yönü ile geliştirilmesi için müsabaka temelli sportif yönü ile çalışmalar yürütülmelidir. Teknik klavye kullanımı amacı ile öğrenmeyi kolaylaştırıcı bilgisayar programları, bilgisayar oyunları, nitelikli görseller, bilimsel içerikli yeni yayınlar üzerinde çalışılmalıdır. Teknik kullanım eğitimleri küçük yaşlardan itibaren başlamalı, okullarda seçimlik ders olarak müfredata alınmalı, hızlı klavye kullanım kulüpleri kurulmalı, özendirici yarışmalar düzenlenmelidir. Anılan amaçlarla 2019 yılının hızlı klavye kullanım yılı olarak ilan edilmesi farkındalığın artırılmasını sağlayacaktır.
  KAYNAKÇA:
  Akpınar, T.; Çakmakkaya, B.Y. & Batur, N. (2018). Ofis Çalışanlarının Sağlığının
  Korunmasında Çözüm Önerisi Olarak Ergonomi, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 04 (02), pp. 76-98.
   
  Başar, M. S. & Aslay, F. (2011). Yazılım Ergonomisi: Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi
   Sisteminin Ergonomisinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), pp. 25-42.
   
  Çakmakkaya, B.Y. ;  Batur, N. & Akpınar, T. (2018). “F Klavye” Kullanımı Eğitimi Üzerine
                 Bir Değerlendirme, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 04 (02), pp. 99-109.
   
  Gerek, H. N. (2008). İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları,
  Eskişehir.
   
  Güneş, F. (2016). Eğitimde Kalem ve Tuşlarla Yazma Tartışmaları, Bartın Üniversitesi Eğitim
  Fakültesi Dergisi,  5 /1, pp.19-33.
   
  Gürcü, Ö.D. ; Çetin, C. & Turpçu, M. (2015). Öğrencilerin Klavye Teknikleri Dersine İlişkin
  Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi Örneği, Eurasian Soscioeconomic Studies, 2 /2, pp.23-34.
   
  Ortakaya, R. Ergonomi, https://receportakaya.wordpress.com/2015/12/11/ergonomi/, Erişim
  Tarihi: 25.02.2019.
   
  Taylan, A. (2012). Yeni Medyada Masaüstü Sömürgecilik Kavramı ve Direniş Alternatifleri,
               Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi, (3) Ocak, pp. 55-80.
   
  http://yalinosgb.com/content/ergon omi-egitimleri, Erişim Tarihi: 12.01.2019.
   

  Duyuru Arşivi

 • YENİ MAKALE: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Muhasebe Mesleğinde Etik Kurallar
 • ÜSKÜP / MAKEDONYA 'DA SUNULAN BİLDİRİMİZ YAYINLANDI (S.723-732)
 • YENİ MAKALEMİZ YAYINLANDI
 • SEÇİLMİŞ MAKALE
 • İş Yüküne Çözüm Olarak Savcılık Soruşturma Bürolarında Toplam Kalite Yönetimi
 • MAKALELER YENİLENDİ
 • 10. KİTABIMIZ
 • YENİ MAKALE - 2: İstihdam Odaklı Mesleki Eğitime Yönelik Sorunlar, Talep ve Beklentiler
 • YENİ KİTABIMIZ
 • İş Kanunları Kitabımızın 2. Baskısı Çıktı
 • YENİ MAKALE
 • İSG HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
 • PLOVDİV (BULGARİSTAN) ÜNİVERSİTESİNDE SUNULAN BİLDİRİLERİMİZ
 • YENİ MAKALE
 • YENİ KİTAP TANITIMI
 • AYIN KİTABI
 • YENİ KİTABIMIZ (ADLİYE BİNALARI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ)
 • HENÜZ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMAYAN İSG KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ
 • TÜRKİYE’DEKİ TARIM SEKTÖRÜNÜN SOSYAL GÜVENLİK SORUNLARINA AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM EKSENİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Teoman AKPINAR Doktora Tezi
 • YENİ YAYINLANAN KİTABIMIZ
 • YENİ KİTABIMIZ ( SON DEĞİŞİKLER İLE İŞ KANUNLARI )
 • ÇSGB, Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı
 • 176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
 • İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM (167 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ TAM METNİ)
 • ÇOK ÖNEMLİ TAVSİYELER İÇEREN KÖŞE YAZISI
 • VII.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİNDE SUNULAN BİLDİRİMİZİN TAM METNİ
 • KİTABIMIZIN 2. BASKISI YAYINLANDI
 • KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR?
 • YENİ KİTABIMIZ BASILDI
 • Muhasebe Derslerine Beşincisi Eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlar Arası Naklen Atamaları
 • Hakim ve Savcıların Şahsi Tabanca Alımına İlişkin Duyuru
 • Kendini Hakim Savcı ve Kolluk Personeli Olarak Tanıtan Dolandırıcılara Dikkat
 • KALEM YÖNETMELİĞİ
 • ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARI MÜFETTİŞ ELEŞTİRİLERİ
 • ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YETKİ VE GÖREVLERİ
 • EGITIM ILANI
 • KOLLUK Kuvvetlerinin yazışmalarında kullabilecekleri zip formatında hazırlanmıs program sitemizin dosyalar bolumune eklenmıstır.
 • YARGI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 • YAŞAM BOYU ÜNİVERSİTE DÖNEMİ BAŞLIYOR
 • İNGİLİZCE KONULU BİLGİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMASI
 • Bilgisayar Ağları Konulu bilgi Ölçme Etinliği Eklendi
 • Kalite Yönetim Sistemi Bilgi Ölçme Değerlendirme Uygulaması
 • Kişisel Eğitim Çalışması
 • Elektronik İmza Konulu Bilgi Ölçme Değerlendirme Uygulaması
 • UYAP Konulu Bilgi Ölçme Değerlendirme Uygulaması
 • Yeni Çek Yasası Lehe-Aleyhe Değerlendirme Ek Karar Örnekleri
 • Yeni Çek Yasası İnfazda Tereddüt ,Karar, Döküman Örnekleri
 • Adli Kolluk Sorumluluarı Değerlendirme Raporu Örnek Form
 • Ayın Kitabı İnfaz Hukuku Kemal MECİT
 • Ayın Kitabı Bilinçli Kast Olası Taksir Dr.Cengiz APAYDIN
 • İstanbul Protokolü adli raporlar 2008 yılı yazışma örneği • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi2
  Bugün Toplam94
  Toplam Ziyaret625963
  Dava Dosyası Sorgulama
  KİTAP