• Yeni Çek Yasası İnfazda Tereddüt ,Karar, Döküman Örnekleri - 26/12/2009

 •  
  CBS-(İ.İNF)-ÇEK KARNESİNİ İADE ETMEMEK SUÇUNUN YENİ ÇEK YASASINDA SUÇ OLARAK
  DÜZENLENMEDİĞİ DÜŞÜNCESİ İLE İNFAZDA TEREDDÜT OLUŞTUĞUNDAN MAHKEMESİNDEN K
  KARAR TALEBİ'NE AİT MÜZEKKERE (GÜNCEL) 
   

  ... Sulh Ceza Mahkemesinin .....tarih ve ....Esas,.....Karar sayılı hükmü ile hükümlü .....hakkında 3167 Sayılı Yasanın 13/1 maddesinde düzenlenen ihbara uymama eylemi nedeniyle 375,00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve hükmün kesinleşmesi üzerine infazı için Başsavcılığımıza gönderilmiştir. Hükümlü hakkındaki ilam Başsavcılığımızın .....İlamat sırasında kayıtlı olup ilam infazı için  .... Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. 5941 Sayılı Çek Kanunu 14.12.2009 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş Cumhurbaşkanınca onaylanmasını müteakip 16.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiştir. 5941 Sayılı Çek Kanununun 9/1 nci maddesi ile 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile 26.03.2003 tarihli ve 4814 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun 1 ile 5 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 5941 Sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı kanunda düzenlenen bir kısım suçlar suç olarak tanımlanmamış, bir kısım suçların ise kanuni unsurlarında değişiklikler yapılarak yeniden düzenlenmiştir. 3167 Sayılı Yasanın 13/1 nci maddelerinde “banka tarafından yapılan ihtarı aldığı veya almış sayıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde geçerli bir sebebe dayanmaksızın çek defterlerini geri vermeyenlere ilgili bankanın ihbarı üzerine üç yüz elli milyon liradan üç milyar liraya kadar adli para cezası verilir” hükmü ile ihtara uymama suçu düzenlenmiş iken 5941 sayılı çek yasasında bu hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle hükümlü hakkında ve infaza konu ilamın konusunu oluşturan ihtara uymama suçunun kanun koyucu tarafından 5941 sayılı yasada suç olarak tanımlanmadığı, bu nedenle eylemin suç olma vasfını yitirdiği, hükümlünün eylemi hakkında uyarlama yargılaması yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. Yukarıda izah olunan nedenlerle, TCK’nun 7 ve 5275 Sayılı CGTİHK’nun 98/1-3 maddeleri uyarınca uyarlama yargılaması yapılarak hükümlü hakkında adli para cezasının infazının gerekip gerekmediği hususunda bir karar verilmesi, Anılan maddeler uyarınca yapılan talep infazı durdurmayacağından cezanın infazının durdurulmasına karar verilmesi halinde kararın bir örneğinin derhal Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi, Hükümlünün eyleminin suç olma vasfını yitirmesi nedeniyle CMK’nun 223/2-a maddesi uyarınca beraatine karar verilmesi halinde ilamat kayıtlarının kapatılabilmesi için ilamın infaz edilmeden iadesinin istenilmesi hususu, Kamu adına talep olunur.   


  CBS-(İ.İNF)-Çek Karnesini İade Etmemek Suçu Takipsizlik Karar Örneği 

       

    KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

                                SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ :
  Türkiye..... Bankası .... Şubesi tarafından keşide ettiği çek karşılıksız çıkan şüpheliye yapılan ihtarata rağmen elindeki çek yapraklarını iade etmediğinden bahisle 3167 Sayılı Kanunun 13/1 maddesi uyarınca suç ihbarında bulunmuş ise de; 19/03/1985 tarih ve 3167  Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun, 14/12/2009 tarih ve 5941 Sayılı Çek Kanunu'nun 9. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı, 5941 Sayılı Yasada Banka tarafından yapılan ihtarata rağmen Çek Karnelerini iade etmeyenler hakkında herhangi bir cezai müeyidenin öngörülmediği, dolayısıyla sonradan çıkan kanunun, fiili suç olmaktan çıkardığı, 5237 Sayılı TCK'nun 7/1 maddesi  uyarınca işlendikten sonra yürürlüğüe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemeceği anlaşılmakla;
  Şüpheli hakkında müsned suçtan Kamu Adına KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA, Karardan bir suretin ihbar edene tebliğine, itirazı kabil olmak üzere  CMK’nun 172 vd. maddeleri  gereğince karar verildi. 

  Duyuru Arşivi

 • YENİ MAKALE: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Muhasebe Mesleğinde Etik Kurallar
 • ÜSKÜP / MAKEDONYA 'DA SUNULAN BİLDİRİMİZ YAYINLANDI (S.723-732)
 • YENİ MAKALEMİZ YAYINLANDI
 • SEÇİLMİŞ MAKALE
 • İş Yüküne Çözüm Olarak Savcılık Soruşturma Bürolarında Toplam Kalite Yönetimi
 • MAKALELER YENİLENDİ
 • 10. KİTABIMIZ
 • YENİ MAKALE - 2: İstihdam Odaklı Mesleki Eğitime Yönelik Sorunlar, Talep ve Beklentiler
 • YENİ KİTABIMIZ
 • İş Kanunları Kitabımızın 2. Baskısı Çıktı
 • YENİ MAKALE
 • İSG HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
 • PLOVDİV (BULGARİSTAN) ÜNİVERSİTESİNDE SUNULAN BİLDİRİLERİMİZ
 • YENİ MAKALE
 • YENİ KİTAP TANITIMI
 • AYIN KİTABI
 • YENİ KİTABIMIZ (ADLİYE BİNALARI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ)
 • HENÜZ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMAYAN İSG KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ
 • TÜRKİYE’DEKİ TARIM SEKTÖRÜNÜN SOSYAL GÜVENLİK SORUNLARINA AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUM EKSENİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Teoman AKPINAR Doktora Tezi
 • YENİ YAYINLANAN KİTABIMIZ
 • YENİ KİTABIMIZ ( SON DEĞİŞİKLER İLE İŞ KANUNLARI )
 • ÇSGB, Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı
 • 176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
 • İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM (167 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ TAM METNİ)
 • ÇOK ÖNEMLİ TAVSİYELER İÇEREN KÖŞE YAZISI
 • VII.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİNDE SUNULAN BİLDİRİMİZİN TAM METNİ
 • KİTABIMIZIN 2. BASKISI YAYINLANDI
 • KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR?
 • YENİ KİTABIMIZ BASILDI
 • Muhasebe Derslerine Beşincisi Eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlar Arası Naklen Atamaları
 • Hakim ve Savcıların Şahsi Tabanca Alımına İlişkin Duyuru
 • Kendini Hakim Savcı ve Kolluk Personeli Olarak Tanıtan Dolandırıcılara Dikkat
 • KALEM YÖNETMELİĞİ
 • ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARI MÜFETTİŞ ELEŞTİRİLERİ
 • ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YETKİ VE GÖREVLERİ
 • EGITIM ILANI
 • KOLLUK Kuvvetlerinin yazışmalarında kullabilecekleri zip formatında hazırlanmıs program sitemizin dosyalar bolumune eklenmıstır.
 • YARGI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 • YAŞAM BOYU ÜNİVERSİTE DÖNEMİ BAŞLIYOR
 • İNGİLİZCE KONULU BİLGİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMASI
 • Bilgisayar Ağları Konulu bilgi Ölçme Etinliği Eklendi
 • Kalite Yönetim Sistemi Bilgi Ölçme Değerlendirme Uygulaması
 • Kişisel Eğitim Çalışması
 • Elektronik İmza Konulu Bilgi Ölçme Değerlendirme Uygulaması
 • UYAP Konulu Bilgi Ölçme Değerlendirme Uygulaması
 • Yeni Çek Yasası Lehe-Aleyhe Değerlendirme Ek Karar Örnekleri
 • Yeni Çek Yasası İnfazda Tereddüt ,Karar, Döküman Örnekleri
 • Adli Kolluk Sorumluluarı Değerlendirme Raporu Örnek Form
 • Ayın Kitabı İnfaz Hukuku Kemal MECİT
 • Ayın Kitabı Bilinçli Kast Olası Taksir Dr.Cengiz APAYDIN
 • İstanbul Protokolü adli raporlar 2008 yılı yazışma örneği • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi1
  Bugün Toplam23
  Toplam Ziyaret619743
  Dava Dosyası Sorgulama
  KİTAP